”Giving Birth” projektet – ett europeiskt förlossningsprojekt om värksvaghet

Sedan den 1 april 2017 pågår ett stort europeiskt forskningsprojekt ”Giving Birth” på Södersjukhusets förlossning. Projektet handlar om livmoders eventuella uttröttbarhet under förlossningen, s.k. värksvaghet.

Livmodern är en av kroppens största muskler, och vid utmattning producerar den i likhet med andra av kroppens muskler stora mängder mjölksyra. Vid höga mjölksyrehalter tappar livmodern sin naturliga kraft och en förlossning kan bli långdragen och sluta med sugklocka eller kejsarsnitt.

Livmoderns mjölksyrehalt avspeglas i fostervattnet. En värksvag förlossning kan i många hänseenden liknas vid ett utmattande maratonlopp och mycket av vår kunskap om livmodern funktion är inhämtad från idrottsmedicinen.

Hur går ”Givning Birth” projektet till?


Din barnmorska samlar upp fostervatten som rinner ur vagina under förlossningen. Provtagningen tar några extra sekunder under de vaginala undersökningar som alltid görs under förlossningen. Det innebär inga extra stick eller obehag och det kommer inte att störa dig eller barnet.

Om det visar sig att din livmoder har höga nivåer av mjölksyra kommer du att lottas till ett behandlingsförslag (se patientinformationen). Förhoppningen är att man via behandlingen ska kunna sänka nivåerna av din livmoders mjölksyra innan stimuleringen startas. Det för att om göra din förlossning normal, med så få ingrepp som möjligt.

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande utan att detta påverkar ditt omhändertagande i övrigt.
Studien är godkänd av Karolinska Institutets forskningsetiska kommitté.

 

Vill du delta i ”Giving Birth projektet”?


Skriv ut och läs patientinformationen. Lämna sedan dokumentet till din barnmorska när du kommer in till förlossningen på Södersjukhuset för att föda.

Du kan också anmäla dig till forskningsprojektet här.

Senast uppdaterad: 2017-05-08