BPD-mottagningen

Till BPD-mottagningen kommer barn som är födda mycket för tidigt. En del av barnen har den kroniska lungsjukdomen Bronko Pulmonell Dysplasi (BPD) som följd av den tidiga födseln.

De flesta av barnen som kommer till oss har tidigare vårdats på Sachsska barn- och ungdomssjukhusets neonatalavdelning, men det kan också hända att man får komma på remiss från andra kliniker.

Vi följer barnens tillväxt, lungutveckling och psykomotoriska utveckling upp till 18 års ålder. Vi erbjuder även psykosocialt stöd till familjerna. Som ett tillägg till BVC:s vaccinationsprogram erbjuder vi också infektionsprofylax till de barn som bedöms behöva det.

Vårt team arbetar tvärprofessionellt. I gruppen ingår neonatologer, barnläkare med inriktning på lungmedicin och kardiologi, barnsjuksköterskor, sjukgymnast, kurator och dietist. Vi har nära samarbete med det barnpsykiatriska konsultteamets barnpsykiater/barnpsykolog. Forskning bedrivs fortlöpande för att öka kunskapen om patientgruppen.

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida

Senast uppdaterad: 2015-03-09