Jodkontrast

Information för läkare

Risk för kontrastmedelsinducerad nefropati är ett stort, dagligt problem trots de moderna lågosmolära kontrastmedel.
Incidensen av nefropati utlöst av kontrastmedel anges, med dagens röntgenkontrastmedel, till<5 procent hos patienter med normal njurfunktion och till 10-50 procent hos patienter med nedsatt njurfunktion.
Kontrastmedelsinducerad nefropati definieras som försämrad njurfunktion med kreatininstegring inom 3 dygn på ≥25 procent eller 44 µmol/l över utgångsvärdet efter kontrastmedelundersökning och utan annan förklaring. En kraftig försämring kan definieras som en stegring på ≥50 procent eller 88 µmol/l.

Identifiera riskfaktorer innan undersökning

1. Njurfunktionsnedsättning (förhöjd p-Kr eller GFR <60 ml/min), speciellt med kombination med andra riskfaktorer
2. Tillstånd/farmaka med risk för njurpåverkan:
-diabetesnefropati, aterosklerotisk njursjukdom eller annan sjukdom i njurar/urinvägar, proteinuri
-reducerad blodvolym/renal perfusion
      a) dehydrering/blödning/hypotention
      b) hjärtsvikt (NYHA III-IV)
      c) levercirros
      e) hög ålder (≥70 år)
      f) dåligt allmäntillstånd
      g) tidigare kirurgi i njurar och urinvägar
      h) grav anemi/hypoxi, sepsis
      i) nefrotoxiska substanser
-daglig konsumtion av NSAID
-antibiotika; t.ex. aminoglykosider, amfotericin
-cytostatika; t.ex. cisplatin, mitomycin
-immunosuppressiva medel; t.ex. ciklosporin

3. Nyligen utsatts för kontrastmedel eller större kirurgi

För att minimera risken för biverkningar f f a njurskador rekommenderar vi att denna checklista printas och fylls i inför undersökningen och ska medfölja patienten till röntgenavdelningen.

Njurpåverkan


Intravaskulära jodhaltiga kontrastmedel i samband med angiografi, datortomografi, flebografi och urografi kan orsaka övergående och bestående njurskador hos patienter med nedsatt njurfunktion

Skattat kreatininclearence ger bättre bedömning av njurfunktion och dos.

P-Kreatinin kan vara normalt trots nedsatt njurfunktion, speciellt vid värden nära de normala och hos äldre patienter.

På röntgen använder man programmet OmniVis som medger en bättre bedömning av GFR (glomerular filtration rate) genom skattning av p-Kr, vikt, ålder och kön.
Med hjälp av Cockcroft-Gaults formel kan man snabbt få en grov skattning av GFR.

 Kvinnor: GFR (mL/min) = 1,04*[140-ålder (år)]*vikt (kg)
                                                             P    - Kr (µmol/L)
 
 Män:        GFR (mL/min ) = 1,23*(140-ålder)*vikt (kg)
                                                               P - Kr (µmol/L)

Formeln har en rad begränsningar som många gånger sammanhänger med de för p-kreatinin.
Gradering av njurfunktion:
Lätt reducerad:
60-89 mL/min
Måttligt reducerad: 30-59 mL/min
Kraftigt reducerad: 15-29 mL/min
Uremi: <15mL/min

Här kommer rekommendationer för jod-kontrastmedel utfärdat 060608 av SMFR arbetsgrupp:

PM för vård-/akutavdelningar:
Att tänka på efter undersökningar med intravaskulära röntgenkontrastmedel.
(Angiografi/kärlintervention, datortomografi, flebografi, urografi)

Hydrering
För att förhindra påverkan på njurfunktionen bör patienten hållas väl hydrerad dygnet efter undersökningen, >100 mL/timme (1-1,5 mL/kg/tim) i form av dryck eller intravenöst dropp med hänsyn tagen till eventuell hjärt-/njursvikt eller andra riskfaktorer för övervätskning. Patienter i dialys bör inte aktivt hydreras utan i stället inta sin normala dygnsdos av vätska.

Patienter med nedsatt njurfunktion
Följ diures och plasma(serum)-kreatinin under minst 2-3 dygn efter undersökningen.

Patienter som står på metformin
(Glucophage/Metformin/Avandamet)
Plasma(serum)-kreatinin kontrolleras tidigast 2 dygn efter kontrastmedelstillförseln för att avgöra om kontrastmedlet påverkat njurfunktionen. Remittenten tar därefter ställning till om Metformin skall återinsättas.

Allergisk senreaktion
I sällsynta fall kan kontrastmedlen ge upphov till sena former av allergiska reaktioner (Typ 4), vanligast hudutslag, inom ett dygn upp till en vecka efter undersökningen.

Rapportering av biverkningar
Biverkningar (njurpåverkan, allergiska reaktioner, blödning, extravasering, etc.) som noteras sedan patienten återkommit till avdelningen efter en undersökning SKALL rapporteras till röntgenavdelningen så att de kan registreras och vid behov en varning läggas in i remissystemet.

Metformin
Peroralt antidiabetikum innehållande metformin såsom tab. Glucophag, Avandamet samt Metformin ska sättas ut i samband med intravaskulärt bruk av kontrastmedel oavsett njurfunktion. 
Metformin återinsättes tidigast 48 timmar efter undersökningen om p-kreatinin då är normalt. Tänk på att patienterna ska vara välhydrerade.

Metformin påverkar ej njurfunktionen men inträffar en KTM (kontrastmedelsinducerad njurskada) kan metformin ansamlas och ge upphov till laktatacidos, ett mycket allvarligt tillstånd.
Metformin sätts ut i samband med undersökningen(gäller både elektiv och akut us) med hänsyn till kreatinin:

  • S(plasma)-kreatinin <130 µmol/L - sätt ut metformin i samband med undersökningen!
  • S-kreatinin >130 µmol/L - sätt ut metformin 48 timmar före undersökningen!
  • Metformin återinsätts tidigast 48 timmer efter undersökningen!
  • S-kreatinin kontrolleras innan metformin återinsätts

Kontrastmedelsallergi
Patienter med tidigare kontrastmedelsallergi ska ha särskild premedicinering och eventuellt undersökas inneliggande. Kontakta röntgenavdelningen vid tveksamhet.
Länk till aktuellt behandlingsprogram på Janusinfo.

Amning
Amning kan fortsätta utan uppehåll; om modern känner tveksamhet kan hon göra 24 h amningsuppehåll efter us(lämpligt att använda bröstpump för us för att spara undan mjölk till dygnet efter).

Senast uppdaterad: 2014-02-21