Magnetresonanstomografi (MR)

Information för läkare

Förberedelse: Informera patienten och gå tillsammans med patienten igenom nedanstående frågor. Om ni får JA på någon fråga , vänligen kontakta personalen på MR-sektionen, tel 08-616 33 38 .

  • Har du pacemaker? JA NEJ
  • Har du opererats för aneurysm (pulsåderbråck), eller shunt i hjärnan? JA  NEJ
  • Har du något av följande i kroppen: Metallsplitter i ögonen, huvudet eller annan del av kroppen, hjärtklaffprotes, hörselbenprotes, cochlea-implantat, insulinpump, cytostatikapump, elektroder i ryggen? JA  NEJ
  • Har du något annat inopererat metallföremål? JA  NEJ
  • För kvinnliga patienter: Är du gravid? JA NEJ

Frågeformulär för utskrift


Frågeformulär för personal och anhöriga

Meddela om patienten har klaustrofobi.
Oroliga och smärtpåverkade patienter bör premedicineras eventuellt behövs narkos.
Vid vissa undersökningar ska pat ha infartskanyl - (hör med personalen på MR-sektionen, tel 08-616 33 38)
OBS! Metallföremål kan skada patienten och störa bildtagningen.

Remittenten är ansvarig för att ta reda på och skriftligen meddela MR-sektionen om patienten har metall eller metallsplitter bl a i ögonen efter skada, eller inopererat implantat( pacemaker, clips etc) och om dessa isåfall är magnetiska.

Kopia på operationsberättelse skickas till MR-sektionen för dubbelkontroll.

Vid undersökningen

Kosmetika får ej användas (exempelvis mascara innehåller metall).
Klockor, smycken, bankomatkort får ej tas med in i undersökningsrummet (de kan förstöras av magnetfältet).

Utförande: Bildtagning sker i magnetkamerans tunnel som är 70 cm i diameter, patienten förs in i den liggande på en brits. Bilderna tas med hjälp av magnetfält och radiovågor.
Patienten måste kunna ligga stilla i ca 1 timme.
Tidsåtgång: 60 minuter

PM för MR-kontrastmedel (Gadolinium) 2009-09-25

Baserad på utarbetade riktlinjer från SFMR (Svensk Förening för Medicinsk Radiologi)

Absolut kontraindikation

• Gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30ml/min/1,73m²)
• Patienter som har eller ska genomgå levertransplantation.
• Graviditet (endast vid vitalindikation kan MR undersökning med kontrast övervägas)

Patienter som löper ökad risk för nefrogen systemisk fibros (NSF)

• Känd/misstänkt njursjukdom ( p-kreatinin > 130, GFR<60ml/min)
• Diabetesnefropati, dehydrering, hypotension, hjärtsvikt (NYHA 3+4), levercirrhos, grav anemi/hypoxi, sepsis, dåligt allmäntillstånd, inneliggande patienter, alla patienter > 70 år.
• Upprepade undersökningar inom 3d med kontrast eller efter större kirurgi.
• Nefrotoxiska substanser t ex (NSAID, aminoglykosid mm)
• Vid dubbel dos kontrast
För dessa patienter gäller att P-kreatinin skall kontrolleras

Detta gäller

• Alla akuta/inneliggande patienter. Provet bör vara färskt på akuta/inneliggande (helst < 24h)
• För friska pol klin patient <70 år behövs inte krea
• För friska pol klin äldre än 70 år eller för pat. som löper ökad risk för NSF (grupp ovan) krävs P-kreatinin (< 1 vecka gammalt prov)

Att ange på röntgenremissen

P-kreatinin och samtliga riskfaktorer anges, alternativt negera njursjukdom. Vikt och längd skall anges, för att man på röntgen skall kunna beräkna aktuellt GFR.
Metformin behöver inte sättas ut vid MR-undersökning med enkeldos i.v kontrast  under förutsättning  att njurfunktionen är intakt ( normal krea/GFR )
Amning behöver inte avbrytas, men MR-kontrasten kan ev ge bismak.

Senast uppdaterad: 2014-11-27