Skelettröntgenundersökningar

Information för läkare

Ländrygg, Bäcken

Förberedelse: Ingen fast kost 24 timmar före undersökningen, enbart rikligt med flytande kost.
Utförande: Röntgen av ländrygg och bäcken
Tidsåtgång: ca 30 minuter

Diskpunktion

Förberedelse: Samtliga relevanta undersökningar ska finnas tillgängliga på röntgenavdelningen.
Absolut ingen premedicinering
Utförande: Den aktuella disken lokalbedövas. Efter undersökningen är det meningen att patienten ska röra sig så mycket som möjligt och känna efter hur det känns.
Tidsåtgång: 30-60 minuter

Indikering av ryggkota

Förberedelse: Samtliga relevanta undersökningar ska finnas tillgängliga på röntgenavdelningen
Utförande: Den aktuella kotan indikeras med kolsuspension
Tidsåtgång: 30 minuter

Senast uppdaterad: 2014-01-27