Mag-, tarm- och nutritionsmottagningen

Vilka kommer till mag- och tarmmottagningen?
Till vår mottagning kommer barn och ungdomar upp till 18 år som remitterats för utredning av besvär från mag- och tarmkanalen. Det kan röra sig om långvariga besvär med kräkningar, uppstötningar, magsmärtor, tarmtömningsbesvär, diarréer eller andra tillstånd som kan bero på problem med matsmältningen.

Vi inriktar oss främst på att ta hand om barn med kroniska sjukdomstillstånd och barn som behöver specialiserade undersökningar som inte kan utföras på barnmottagningar i öppenvård eller på vårdcentraler.

Vilka sjukdomar behandlas på mag- och tarmmottagningen?
Vi utreder och behandlar sjukdomar i matstrupen, magsäcken och tarmen som t.ex. celiaki (livslång glutenöverkänslighet), bristande näringsupptag samt tillstånd med påverkan på lever eller bukspottskörteln.

Behandling av barn med kroniska tarminflammationer (t.ex. Crohn´s sjukdom och ulcerös kolit) är ett av våra profilområden. Vi har ett omfattande team-omhändertagande av barn och ungdomar med Crohn´s sjukdom och ulcerös kolit. I teamet ingår läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog samt barn- och ungdomspsykiater.

För tonåringar finns också möjlighet till besök hos gynekolog och veneorolog (eftersom vi vet att tonårstiden kan vara extra besvärlig om man har en kronisk sjukdom i mage och tarm)  När ungdomarna fyller 18 år genomförs organiserad överföring till vuxen-mottagning.

För medicinsk information om diagnoser hänvisas till www. 1177.se

Vilka kommer till nutritionsmottagningen?
Till vår mottagning för nutritionsbehandling kommer alla barn och ungdomar upp till 18 år, som remitterats för att de har underliggande sjukdomar, som försvårar uppfödning eller intag av mat på vanligt sätt. Det rör sig i de flesta fall om barn som har annan kontakt på Schsska barn- och ungdomssjukhuset eller barnhabiliteringen och som behöver hjälpmedel för att tillföra mat till mag- och tarmkanalen. De har  uppföljning under lång tid för att bedöma att de tillgodogör sig näringsbehandlingen. För närvarande har cirka 80 barn och ungdomar med näringsproblem på vår mottagning en slang direkt till magsäcken för att tillföra mat.

Hur arbetar vi?
Vårt arbete utgår från Sachsska barn- och ungdomssjukhusets värdegrund; För patienten, med patienten. Vi eftersträvar att vården ska vara värdeskapande för våra patienter och att väntetider på mottagningar och för undersökningar ska var så korta som möjligt. Vi håller tider öppna för akuta besök för våra patienter med en kronisk sjukdom vid behov.

Arbetet sker i team med sjuksköterskor, läkare, dietister, lekterapi och kurator och vid behov med andra yrkesgrupper på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och på Södersjukhuset. Vi har ett nära samarbete med kirurger på barnkirurgiska kliniken på Astrid Lindgrens barnsjukhus och på Södersjukhuset och med röntgen-avdelningarna på dessa sjukhus.

Vi har både läkarledda och sjuksköterskeledda mottagningar. För tonåringar med kroniska inflammationssjukdomar har vi kvällsmottagningar var 6:e vecka för att underlätta deras möjlighet till närvaro i skolan.

Endoskopi
För att undersöka mag- och tarmkanalens slemhinnor kan man behöva utföra endoskopi som är   gastroskopi- och koloskopi-undersökningar. Det görs medan barnet är sövt. På Södersjukhuset finns ett endoskopi-centrum sedan hösten 2014 där vi utför dessa undersökningar på barn. Väntetiderna är korta, ibland endast några dagar. Mer information om sövning av barn finner du på www.narkoswebben.se.

Forskning - Utveckling - Utbildning
För att kunna förbättra vården av våra patienter bedriver vi flera forskningsprojekt i samarbete mellan Stockholms läns andstinget och Karolinska Institutet. Våra projekt berör långvariga buksmärtor, IBS,  celiaki , Crohn´s sjukdom och ulcerös kolit och utförs i nära samarbete med andra forskare på Karolinska institutet och samarbetspartners vid andra svenska och utländska universitet. Alla projekt är godkända av etikprövninsgnämnd. Våra forskare finns presenterade .

Flera kvalitetshöjande projekt har genomförts och pågår. Vi deltar i nationella kvalitetsregister för celiaki samt för inflammatoriska tarmsjukdomar.

Mag- och tarmenheten anordnar årligen nationell kurs för läkare under specialistutbildning i pediatrik. Vi handleder läkare som gör sin specialistutbildning i barn – och ungdomsmedicin och undervisar läkarstudenter och blivande specialistsjuksköterskor.

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida.

Senast uppdaterad: 2015-02-03