FoUUi - forskning, utveckling, utbildning och innovation

FoUUi-verksamheten vid Södersjukhuset

Södersjukhuset och Institutionen för klinisk forskning och utbildning (KI SÖS), som är Karolinska Institutets institution på Sös, gör tillsammans sjukhuset starkt inom forskning, utbildning, utveckling och innovation.

FoUUi-avdelningen på Södersjukhuset
Södersjukhusets forsknings-, utvecklings-, utbildnings- och innovationsavdelning (FoUUi) erbjuder utbildning, forskningsstöd och innovationsmöjligheter till SÖS medarbetare, bland annat genom avdelningens Utbildningscenter, Forskningscentrum och stödfunktioner kring utveckling och innovation.

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)
KI SÖS är ansvarig för en stor del av högskoleutbildningen och forskningen vid Södersjukhuset. Det är på KI SÖS som de flesta Sös-medarbetare som doktorerar får sin forskarutbildning och hit som många av sjukhusets verksamma forskare hör, vid sidan av sina kliniktillhörigheter. Det är också på KI SÖS som alla läkarstudenter på SÖS som går sin grundutbildning, och vissa av sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenterna, har sin hemvist.
Läs mer om högskoleutbildningen och forskningen vid KI SÖS på KI SÖS webbplats.

Forskningsområden
Är du intresserad av vilka forskningsområden som forskning bedrivs inom vid Södersjukhuset, hittar du en snabb sammanställning på sidan forskning.

 

Varför forskning, utbildning, utveckling och innovation på ett sjukhus?


Att Södersjukhuset genomsyras av forskning, utbildning, utveckling och innovation gör att sjukhuset kan erbjuda en evidensbaserad, nytänkande och uppdaterad vård av högsta kvalitet. 

Medarbetarna får möjlighet att forska och kompetensutvecklas, kan arbeta efter de senaste forskningsrönen, lära tillsammans över professionsgränserna, tänka nytt och uppmuntras att ta fram ny kunskap och nya innovationer. Viktiga områden för vårdens kvalitet och för framtidens hälso- och sjukvård, som
påverkas starkt av medicinskteknisk utveckling men också av kraven från beställare, medborgare och deras företrädare inom den politiska arenan.

Fokus på patientsäkerhet, låg tolerans för vårdrelaterade komplikationer, ökade krav på bemötande, service, tillgänglighet och effektivitet är viktiga frågor för dagens och morgondagens patienter.

Sjukvården är en kunskapsorganisation och för att kunna möta alla dessa krav krävs välutbildad och kompetent personal. Södersjukhuset har som uppdrag att i samarbete med universitet, högskolor och andra vårdaktörer bedriva klinisk forskning och utbildning. Något som möjliggörs genom sjukhusets många patienter.

Att det finns många studenter på sjukhuset är också en värdefull resurs. Studenterna har många nya kunskaper med sig, ser saker med andra ögon och bidrar till vårdens utveckling med sin klokhet.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-08