Amel-projektet

 

Amel-mottagningen startade 2003 på Södersjukhuset för att förbättra och utveckla det gynekologiska och obstetriska omhändertagandet av patienter med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Arbetet har sedan dess vuxit och varje år ökar antalet patienter som söker sig till mottagningen.

 

År 2017 sökte och tilldelades mottagningen projektmedel för att kunna genomföra en utbildningsinsats riktad till vårdpersonal, socialtjänst, skolhälsopersonal samt rättsväsendet. Idén till projektet uppkom framförallt då patienter berättade att de träffat vårdpersonal som saknade kunskap och erfarenhet av att möta personer med erfarenhet av könsstympning. Dessutom uttryckte personal inom vård, skola och socialtjänst själva ett behov av kompetensutveckling.

I Sverige lever uppskattningsvis 38 000 flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning. 

Projektet syftar till att förbättra omhändertagandet av flickor och kvinnor som har erfarenhet av könsstympning samt att förhindra och förebygga ingreppet. För att uppnå detta är det viktigt att kunskap om könsstympning finns hos relevanta yrkesgrupper.
Vi behöver vara många som med kompetens och evidens kan möta personer med erfarenhet av könsstympning.

Därför erbjuder AMEL-projektet: 

Utbildningsinsatser för yrkesverksamma

Genom att sprida våra erfarenheter från arbetet på mottagningen genom Amelprojektet bidrar vi till att minska den okunskap som står i vägen för att upptäcka och på så sätt även förhindra och förebygga könsstympning. Många i vården upplever att det är svårt att prata om könsstympning och vill ha mer kunskap i ämnet. I utbildningen ger vi grundläggande kunskap om kvinnlig könsstympning och dess konsekvenser men också om möjligheterna till behandling.
Vi informerar även andra relevanta yrkesgrupper som är viktiga i arbetet för att motverka könsstympning som skolan, socialtjänsten, polisen, rättsväsendet och frivilliga verksamheter.
Kunskap är även viktigt för att kunna ge flickorna och kvinnorna ett fördomsfritt och ödmjukt bemötande.

Patientutbildning
Genom utbildningsinsatser riktade direkt mot patientgruppen, och deras anhöriga, kan vi hjälpa dem att navigera rätt om de upplever svårigheter eller besvär vilka de tror är kopplade till könsstympning. Utbildningsinsatserna syftar även till att slå hål på de myter som finns kring könsstympningens hälsofrämjande effekter.

Samverkan
Utöver våra utbildningsinsatser innebär en stor del av det pågående projektet att skapa nätverk och utveckla omhändertagandet tillsammans med andra aktörer och delar av samhället. Vi bistår med vår kunskap och erfarenhet när andra landsting/kommuner/verksamheter önskar utveckla sitt arbete mot könsstympning. Dessutom möter vi andra företrädare och politiker för att hjälpa till att synliggöra det vårdbehov som vår patientgrupp har men sällan fått tillgodosett.

 

Skicka din intresseanmälan till  amelmottagningen.sodersjukhuset@sll.se


Senast uppdaterad: 2018-06-13