Värdegrund

Södersjukhusets värdegrund

Södersjukhusets värdegrund handlar om att alla våra patienter ska känna sig välkomna och trygga på sjukhuset.

Tillgänglighet gör att patienten känner sig välkommen och en kvalitetssäkrad vård bidrar till att skapa trygghet. Idag har patienten möjlighet att själv välja och bedöma vårdgivare bland annat genom öppna jämförelser av medicinsk kvalitet. Patientens valfrihet utökas, via Vårdval Stockholm och på andra sätt, som den fria rörligheten inom EU. Parallellt med patientens möjligheter finns en allt tydligare förväntan från omvärlden. Kraven på kvalitet och tillgänglighet blir alltmer påtaglig i lagstiftning och från våra politiskt förtroendevalda.
 
Vi vill leva upp till de nya förväntningarna och spelreglerna och fortsätta vara en framgångsrik vårdgivare. Ett gemensamt patientfokus och ett utvecklat samarbete mellan yrkeskategorier och över verksamhets- och specialitetsgränser är avgörande. I varje enskilt möte, i samarbetet kring patientens väg genom vården, i administrativa stödfunktioner och i undervisning och forskning måste patientnyttan alltid vara vägledande för oss alla. Var och ens kompetens och engagemang är förutsättningar för att lyckas.

Tillsammans kan vi erbjuda välfungerande vårdflöden och ge den bästa tänkbara sjukvården. Omvärldens nya villkor och en ökad konkurrens ställer krav på att vi tydligt kan visa vad vi står för och vad vi erbjuder. Med ett gemensamt synsätt, där allt som görs på Södersjukhuset genomsyras av värdet för patienten, vill vi utgöra ett självklart vårdalternativ, nu och i framtiden. Detta gemensamma synsätt är vår värdegrund. Värdegrunden ska vi som medarbetare dagligen agera utifrån. För vi arbetar alla, oavsett yrkesroll: ”För patienten − med patienten”.

Tomas Movin, vd Södersjukhuset

Senast uppdaterad: 2017-02-23