Beställning av journalkopior

Hos Södersjukhuset kan du beställa journalkopior ur journaler från år 2002 och framåt. Äldre journaler förvaras hos Landstingsarkivet Stockholm 

Journalbeställning fr.o.m. år 2002

Journalhandlingar beställs enklast via e-tjänsten 1177 Vårdguiden E-tjänster. Handlingarna skickar vi vanligtvis till dig inom en vecka från det att din beställning kommit till oss, förutsatt att inga kompletteringar behövs. Handlingarna skickas med rekommenderad post. Om du inte vill att vi ska skicka handlingarna till dig kan du efter överenskommelse hämta dem hos oss. Ange i så fall det vid beställning. Vi kontaktar dig när handlingarna kan hämtas. Ta med legitimation.

Kostnader
Om du väljer att få journalkopiorna skickade per post får du betala Postens postförskotts- och rekommendationsavgift. Vill du hämta journalkopiorna undviker du Postens avgifter. Ange hur du önskar göra i din beställning.

Information om kostnader för journalkopior finns att läsa på Vårdgivarguiden. 

Sekretessprövning
Sekretessprövning utförs vid varje utlämnande. Du har i de allra flesta fall rätt att ta del av din egen journal. Önskar du ta del av någon annans journal krävs det att du bifogar ett skriftligt medgivande/fullmakt från den personen och kopia på bådas legitimation.

Önskar du ta del av en avliden anhörigs journal, behöver Södersjukhuset ha uppgift om syftet med begäran, det vill säga vad du tänker använda journalen till. Relationen till den avlidna ska styrkas med ett folkbokföringsutdrag (dödsfallsintyg med släktutredning), ställd på den avlidnes personnummer.

Nu har du även möjlighet att läsa din journal via Vårdguidens e-tjänster.

Senast uppdaterad: 2017-06-30