Rosenlunds barnhälsovårdsteam

Rosenlunds barnhälsovårdsteam är en mottagningen erbjuder specialiserad barnhälsovård till barn från hela länet vars föräldrar har eller haft alkohol- eller drogberoende under aktuell graviditet.

Syftet med verksamheten är att: 

  • Verka för ett utvidgat stöd till kvinnor med beroendeproblematik och deras barn och familj för att skapa möjligheter för barnet att få gynnsamma uppväxtvillkor.
  • Tillvarata det väntade och nyfödda barnets rätt att inte utsättas för fara och komplikationer. 
  • Noga följa och stödja barnets psykomotoriska och sociala utveckling enligt särskilda riktlinjer.
  • Redovisa uppföljningar av verksamheten och göra kunskapssammanställningar för spridning till hälso- och sjukvård, socialtjänst och allmänhet. Planera för att skapa ett kunskapscentrum.

Rosenlunds barnhälsovårdsteam består av ett team av barnläkare och barnsjuksköterskor. Teamet ställer även upp som konsult till barnets ordinarie barnavårdscentral och vid speciella fall även till socialtjänsten. Vid behov prioriteras barn till mödrar med alkohol- eller drogberoendehistoria.

Kontakt med blivande barnets föräldrar kan etableras i samarbete med moderns mödravårdscentral redan under graviditeten. Barnhälsovårdsprogrammet bygger i möjligaste mån på kontinuerlig, tät kontakt med båda föräldrarna, framför allt via regelbundna hembesök under barnets första månader (minst en gång per vecka).

Verksamheten hör organisatoriskt till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, men är lokaliserad till Katarinahuset på Rosenlunds sjukhus. Mottagningen är öppen måndag till fredag.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-15