Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Press / Framtidens Sös / Så hanterar Södersjukhuset covid-19
Besöksförbud och viss vård framskjuten

Med anledning av covid-19 råder generellt besöksförbud på Södersjukhuset och viss vård skjuts fram. Läs mer.

Så hanterar Södersjukhuset covid-19

Har du ett planerat vårdbesök på Södersjukhuset? Tänk på att det råder ett generellt besöksförbud för anhöriga och medföljare. Så länge du själv är frisk kan du känna dig trygg när du är här. Alla som besöker sjukhuset, både patienter och medföljare, ska bära munskydd under hela vistelsen. Barn och ungdomar under 16 år, samt personer som av olika skäl inte kan använda munskydd, undantas. Om du inte har ett munskydd får du det av oss i samband med ditt besök på mottagningen. Sjukhuset har goda rutiner för att förhindra spridning av coronaviruset.

Här nedan kan du läsa om besöksförbudet och övriga åtgärder som vidtagits på Södersjukhuset för att förhindra smittspridning av coronaviruset, framskjuten vård samt medicinska prioriteringar till följd av den ansträngda vårdsituationen i Region Stockholm.

 • Generellt besöksförbud på Södersjukhuset

  Södersjukhuset har generellt besöksförbud för att undvika spridning av coronaviruset. Detta gäller närstående eller andra medföljare till patienter som besöker öppenvården, likväl som besökare till inneliggande patienter. Alla som besöker sjukhuset, både patienter och medföljare, ska bära munskydd under hela vistelsen. Barn och ungdomar under 16 år, samt personer som av olika skäl inte kan använda munskydd, undantas. Om du inte har ett munskydd får du det av oss i samband med ditt besök på mottagningen.

  Information till dig som har ett planerat mottagningsbesök

  Om du som patient har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller luftvägssymtom) ska du kontakta mottagningen innan besöket. Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller om det ska flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa eller behandling ordnar personalen så att det kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras.

  Undantag gällande besök till kritiskt sjuka eller personer med särskilda behov

  Undantag från besöksförbudet kan göras i särskilda fall och beslutas av respektive avdelning. Undantagen gäller så länge medföljaren eller besökaren inte har feber eller symtom på luftvägsinfektion.

  • Patienter som vårdas i livets slutskede.
  • Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiv svikt som demens.
  • Patienter med personlig assistent (här är det tillåtet att ha med sig en närstående därutöver)
  • Kvinnor som ska föda (läs mer här om hur covid-19 påverkar förlossningen på Södersjukhuset)
  • Förälder eller vårdnadshavare får besöka barn som är inlagda för vård på Södersjukhuset. Det gäller även besök inom öppenvården.
  • Patienter som ska delges svåra besked kan också utgöra ett undantag.

  Undvik onödiga besök och håll avstånd till andra

  Om undantag från besöksförbudet bedöms vara rimligt får besök endast ske inne på patientens vårdrum. För att få besöka patienter som vårdas på flerbäddsrum måste det vara möjligt att upprätthålla ett avstånd på minst 2 meter till övriga inlagda. Besökstiden är vanligen mellan 14.00 och 19.00. Undantag från detta kan göras i särskilda fall, så som vid besök till patient i livets slutskede.

  Besökare får inte vistas i dagrum eller i avdelningskök. Vistelse i korridor får endast ske under förflyttning till den närståendes vårdrum, till annat anvisat besöksutrymme eller till anvisat hygienutrymme. Tvätta händerna ofta och använd handsprit. Besök till inneliggande patienter med en vårdtid på 1-2 dygn rekommenderas inte. Försök istället hålla kontakten via videosamtal, telefon och meddelandetjänster när det är möjligt.

  Kontakta avdelningen vid frågor

  Är du osäker på vad som gäller för dig som besökare eller medföljare ska avdelningen kontaktas i första hand. Det är avdelningen som kan besluta om det finns särskilda skäl till att göra undantag från besöksförbudet.

 • Våra åtgärder för att minska smittspridning

  Våra arbetssätt och rutiner utgår ifrån att även patienter utan luftvägssymtom kan vara bärare av covid-19, samt att patienter med luftvägssymtom kan lida av en annan åkomma. Därför använder vårdpersonalen alltid ansiktsvisir eller munskydd vid nära kontakt med patienter, oavsett symtom och sjukdomstillstånd. Allt vårdarbete på sjukhuset utgår ifrån basala hygienrutiner. Patienter med luftvägssymtom förses med munskydd och vårdas i enkelrum inom slutenvården.

  Tillsammans med Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm har Södersjukhuset tagit fram anpassade riktlinjer för sjukhusets lokaler för att minimera risken för smittspridning. Vårdpersonalen följer de riktlinjer som finns framtagna och använder anvisad skyddsutrustning som byts mellan varje patientkontakt.

  När en patient som vårdats för covid-19 skrivs ut sker en slutstädning av vårdrummet enligt Vårdhygiens riktlinjer.

  Sjukhusets lokaler städas oftare än vanligt, med särskilt fokus på till exempel hissknappar, dörrhandtag och andra ytor som många personer tar på.

 • Planerad vård och behandling som försenas

  Som en konsekvens av covidpandemin har Södersjukhuset för nuvarande begränsad kapacitet att genomföra viss planerad vård och behandling, och behöver fortsatt prioritera planerade behandlingar utifrån det medicinska behovet. Det innebär att väntetider för planerade operationer kan variera beroende på vilken verksamhet, och vilket skäl som finns för behandlingen.

  Om du har ett planerat vårdbesök, en behandling eller en planerad operation som behöver flyttas fram kommer du att kontaktas av din mottagning eller avdelning och få besked om detta. Du som inte blir kontaktad av din mottagning/avdelning ska komma till Södersjukhuset som planerat.

 • Vad gäller vid bokade vårdbesök?

  Om du har ett planerat vårdbesök, en behandling eller en planerad operation som behöver flyttas fram kommer du att kontaktas av din mottagning eller avdelning och få besked om detta. Du som inte blir kontaktad av din mottagning/avdelning ska komma till Södersjukhuset som planerat.

  Alla som besöker sjukhuset, både patienter och medföljare, ska bära munskydd under hela vistelsen. Om du inte har ett munskydd får du det av oss i samband med ditt besök på mottagningen. Barn och ungdomar under 16 år, samt personer som av olika skäl inte kan använda munskydd, undantas.

  Patienter som ska besöka mottagningar uppmanas att kontakta mottagningen före bokad besökstid om de känner sig sjuka med feber och/eller luftvägssymtom.

  Personal på mottagningen bedömer tillsammans med patienten om besöket kan skjutas upp till ett senare tillfälle. Om besöket är nödvändigt ordnar man så att risken för att patienten sprider smitta blir så liten som möjligt.

 • Så fungerar det på akuten under pandemin

  Patienter som kommer gående till akuten

  Patienter som kommer gående till Södersjukhusets akutmottagning får sitta långt från varandra innan första inskrivningen i ett stort rum där max 15 personer får vistas samtidigt. Samtliga patienter förses med munskydd och vid inskrivningen. De patienter som uppvisar symtom på luftvägsinfektion ges även information om hostetikett. Därefter hänvisas de till ett väntrum. En första bedömning görs sedan i ett bås eller behandlingsrum. Båsen har 1,5–2 meters mellanrum, vilket är det avstånd som är rekommenderat för att hindra smittspridning. All personal på akuten bär munskydd och visir vid patientnära kontakt.

  Patienter som kommer med ambulans till akuten

  Patienter som kommer med ambulans mottas av en sjuksköterska för första bedömning om var patienten ska hänvisas. Under tiden som ambulanspersonalen rapporterar till sjuksköterskan placeras patienten i ett bås med fast skiljevägg mellan varje patient. Patienternas flyttas sedan vidare till ett behandlingsrum eller ett bås på akutmottagningen av en assistent iförd skyddsutrustning. När många ambulanser anländer samtidigt kan viss väntan uppstå, men där det finns en stark misstanke om covid-19 prioriteras dessa patienter alltid. Personalen som tar hand om patienterna i nästa steg använder även de skyddsutrustning enligt fastställda riktlinjer. 

  Samtliga patienter hålls isolerade från varandra tills det är klarlagt om patienten har covid-19 eller inte. Ambulanser med svårt sjuka patienter (”prio 1”) tas emot i ett av de sex akutrummen av personal iförd skyddsutrustning. Dessa akutrum ligger i direkt anslutning till ambulanshallen

 • Så hanteras covid-19 på förlossningen

  Södersjukhuset har begränsat antalet medföljare till en person för att minska risken för spridning av covid-19 på förlossningen. I speciella fall får föderskan ha med sig en frisk doula utöver en frisk medföljare. 

  Till det planerade besöket på ultraljudsmottagningen, specialistmödravården, BB-mottagningen och amningsmottagningen är enbart föderskan välkommen under rådande situation. 

  Läs mer om hur förlossningen hanterar covid-19 här

 • Uppföljning av vård för covid-19 på Södersjukhuset

  Om du har haft en svårare covid-19 sjukdom och vårdats på någon av Södersjukhusets intensivvårdsavdelningar eller haft en komplikation i form av blodpropp så kommer du att kallas till särskild uppföljning. Om du däremot haft en mild eller måttlig covid-19 så kommer du inte att rutinmässigt kallas till infektionsmottagningen för uppföljning. Har du bokad tid för uppföljning på Södersjukhuset och undrar över något, hör av dig till den enhet där du fått en bokad tid.

  Har du frågor gällande din vårdtid på Södersjukhuset, vänligen kontakta den avdelning där du fått vård.

  Upplever du kvarstående symtom eller funktionsbegränsningar efter din sjukdomstid så bör du kontakta din vårdcentral.

  Har du akuta symptom kontakta 1177 eller sök vård på akutmottagning.

 • Om provtagning för covid-19

  Om du vill boka test för covid-19 finns olika sätt att boka tid. Du som har bank-id bokar enkelt via appen Alltid öppet och 1177.se. På 1177.se kan du läsa om hur bokning av tid går till.

  Södersjukhuset provtar alla patienter som behöver läggas in på sjukhuset, de som ska genomgå en operation samt inför förlossning.

  Om du är så svårt sjuk att du behöver söka akutvård, kommer vi göra allt vi kan för att skydda dig från smitta och ge dig den vård du behöver.

 • Krisstöd för patienter och närstående

  Södersjukhuset har en tillfällig psykosocial organisation som erbjuder kuratorsstöd för inneliggande covid-19 patienter och deras närstående inom slutenvården och IVA/MIVA. För att komma i kontakt med kurator vänder du dig till vårdpersonalen på den avdelning där du får din vård för covid-19. Kuratorerna som tillhör denna särskilda covid-19 organisation arbetar kontorstid måndag-fredag och vårdpersonalen når dem via internt telefonnummer.

  Är du patient och inte har covid-19 så vänder du dig till ordinarie kurator inom den verksamhet där du får din vård.

  Självhjälpsprogram vid oro för coronaviruset/covid-19

  Om du upplever oro i samband med coronaviruset/covid-19 finns det ett kostnadsfritt självhjälpsprogram som kan användas av den som vill lära sig hantera oron på egen hand. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare som fyllt 18 år i Stockholms län via inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här. 

 • Håll avstånd, stanna hemma och tvätta händerna

  • Om du eller någon i hushållet har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla stannar hemma. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar.
  • Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus.
  • Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet.
  • Tvätta och sprita händerna ofta och noga.
  • Alla som kan ska arbeta hemifrån.