Hoppa till huvudinnehållet

2 av 10 medarbetare på Sös hade antikroppar mot coronavirus

I våras deltog 4000 av Sös medarbetare i en studie om covid-19. Resultaten visar att cirka 2 av 10 medarbetare hade antikroppar. Bland medarbetare som vårdat covid-19 patienter var andelen som hade antikroppar högre (21% jämfört med 12%).

Studien pågick 11 maj – 11 juni och studiedeltagarna lämnade både blodprov för att se om det fanns antikroppar mot coronaviruset (SARS-CoV2) i blodet och besvarade en hälsoenkät med frågor om symptom på covid-19 och om man hade vårdat patienter med covid-19. Studien genomfördes i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

”Resultaten visar att 18% av våra medarbetare hade antikroppar och det ligger lite högre jämfört med resultaten från Karolinska (11%), som dock genomförde sin studie tidigare under våren säger professor Erik Melén, ansvarig för studien på Sös. Ju senare proven togs under studieperioden maj – juni, desto högre andel deltagare hade antikroppar. Inga stora skillnader avseende kön eller ålder noterades."

Vid provtillfället hade endast 2% av medarbetarna fått diagnosen covid-19 medan 26% trodde sig ha haft viruset. 64% av alla studiedeltagarna hade arbetat med covid-19-patienter under den aktuella perioden. Bland medarbetare som vårdat covid-19 patienter var andelen som hade antikroppar högre (21% jämfört med 12%).

"Förekomst av antikroppar är ett tecken på att man har haft infektionen, men vi vet idag också att annan form av immunitet kan utvecklas, till exempel via T-celler. Det har vi inte undersökt i den här studien. Precis som i resultaten från Karolinska sågs skillnader mellan olika verksamhetsområden, vilket tyder på att exponering för coronaviruset inte varit jämnt utspridd bland medarbetare på hela Sös. I studien har vi dock inte kunnat särskilja mellan ordinarie arbetsplats och tillfällig arbetsplats under pandemin. Pågående infektion och eventuella smittvägar har inte heller analyserats, vilket vore värdefullt att ha med i framtida studier”, säger professor Melén.