Hoppa till huvudinnehållet

Kameraövervakning på Södersjukhuset

Södersjukhuset använder kamerabevakning som ett hjälpmedel i den vardagliga verksamheten för att förbättra arbetet med att upptäcka, förebygga och utreda olyckor samt att upptäcka, förhindra och utreda brott, eller misstankar om brott.

En grundregel för myndigheter är att det krävs tillstånd till kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). Även på de platser där tillståndskrav inte föreligger ska Södersjukhuset följa gällande lagar och regler för en korrekt övervakning.

Övervakade ytor

Sjukhuset kameraövervakar lokaler och ytor som man har bedömt som nödvändiga och där en godkänd övervakning kan ske.

Syftet med övervakning av sjukhusets ytor är att:

  • Underlätta arbetet för personalen och vara ett verktyg i det vardagliga arbetet.
  • Förebygga, upptäcka och följa upp olyckor och tillbud.
  • Förhindra, upptäcka och utreda brott.
  • Öka tryggheten hos våra medarbetare och besökare.

Upplysning om övervakning

På samtliga platser som Södersjukhuset övervakar ska information finnas tillgänglig genom skyltning. Här framgår kort vilket typ av övervakning som sker samt relevanta kontaktuppgifter.

Ytterligare information om övervakningen finns på Södersjukhusets hemsida.

Lagring av personuppgifter och inspelningar

De inspelningar som sker och de personuppgifter som samlas in via kamerabevakningen sparas normalt i 14 dagar.

Södersjukhuset har möjlighet att spara inspelat material ytterligare, så länge som behov föreligger. Detta kan vara aktuellt i händelse av exempelvis utredning av brott eller olyckor.

Ljudupptagning

I regel använder inte Södersjukhuset ljudupptagning vid sin kameraövervakning. Om detta sker ska det ske med kompletterande skyltning.

Undantaget för detta är porttelefoner.

Möjlighet till identifiering

Södersjukhuset AB följer de tillstånd av enskild kamera som utfärdas av IMY gällande identifiering av inspelat material. I de fall tillståndskrav ej föreligger har Södersjukhuset själva bedömt behov av möjlighet till identifiering eller ej.

I de fall möjlighet till identifiering ej ska finnas använder sig sjukhuset av tekniska lösningar, placering och bildkvalité för att följa Södersjukhusets bedömning, eller av IMY utfärdade tillstånd.

Hur säkras uppgifterna?

Inspelat material skyddas i enlighet med Södersjukhusets riktlinjer med hjälp av fysiska åtgärder och tydliga instruktioner. Skyddet sker bland annat genom låsta lokaler med behörighetskrav och skyddade system med begränsad tillgång endast till behöriga samt loggningar för att eventuella upptäcka oegentligheter.

Allt material som samlas in via kamerabevakning är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att en särskild sekretessbedömning görs innan materialet lämnas ut utanför Södersjukhuset och det är endast ett fåtal myndigheter, exempelvis Polismyndigheten och Räddningstjänsten, som kan begära ut materialet. Det inspelade materialet som lämnas ut används i första hand för att utreda olyckor och brott.

Rättslig grund

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse.

Överförs personuppgifterna till land utanför EU/EES?

Nej.

Förekommer det profilering eller automatiskt beslutsfattande?

Nej.

Frågor eller klagomål kring sjukhusets övervakning?

Har du frågor, klagomål eller synpunkter kring Södersjukhusets kameraövervakning var god kontakta någon av nedanstående kontakter.

Kontaktuppgifter:

Södersjukhusets kameraövervakning:

Du har alltid möjlighet att kontakta sjukhuset direkt gällande frågor kring kameraövervakningen som bedrivs genom kontaktuppgifter nedan.

Telefon: 08-123 610 00

Dataskyddsombud (GDPR):

Frågor gällande GDPR och övrig personuppgiftsbehandling på sjukhuset, kontakta Södersjukhusets dataskyddsombud.

Epost: gdpr.sodersjukhuset@regionstockholm.se

Integritetsskyddmyndigheten (IMY):

Har du klagomål eller andra synpunkter kring Södersjukhusets kameraövervakning kan du även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du tycker att någon behandlar personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR) kan du även då lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.