Hoppa till huvudinnehållet

Vår värdegrund

Södersjukhusets verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund som påminner oss om hur vi agerar och hur vi kan skapa värde för våra patienter. Vi arbetar för och med patienten.

Varför arbetar vi efter en värdegrund?

Den digitala utvecklingen och möjligheten att använda olika e-tjänster ökar. Patienten kan nu vara mer delaktig i sin vård och behandling, bland annat genom att ta del av sin journal via nätet. Utvecklingen ställer stora krav på oss som vårdgivare att ha en öppenhet och agera snabbt och korrekt. Vi ska vara pålitliga och kompetenta när vi ger vård och alltid ha patientens bästa i fokus. Samverkan med andra aktörer utanför akutsjukhuset är viktigt för att våra patienter ska få den bästa tänkbara vården.

Att vi agerar och bemöter varandra med respekt är oerhört viktigt för att få trygga och välmående arbetsplatser. Alla människors lika värde är grunden för hur vi agerar och att alla får vara med och bidra med sin kompetens är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Patienten är en naturlig del av teamet och genom att arbeta tillsammans så kan vi fatta rätt beslut. 

Mamma, ssk.png

 • Med patienten först betonar vi vår primära uppgift som är att göra patienten delaktig i sin vård och behandling och ge bästa tänkbara sjukvård. Oavsett om vi diskuterar nya behandlingsmetoder, ombyggnationer på sjukhuset eller arbetstidsmodeller så börjar vi alltid med att ställa oss frågan – blir det här bra för patienten?

  Vi strävar efter att patientens väg genom vården ska vara så enkel som möjligt. Det förutsätter en god samverkan mellan olika professioner och aktörer. Patientsäkerheten är ett prioriterat område för att patienterna ska känna sig trygga. Med gemensamma arbetssätt och rutiner skapar vi en säker sjukvård.

  Våra patienter ska få all den information de behöver för att känna sig delaktiga. Men hur bra vi än är så måste vi alltid vara ödmjuka och sträva efter att hitta ännu bättre arbetssätt för att kunna ge den bästa vården. Strävan efter ständiga förbättringar tar aldrig slut och för att veta att vi blir bättre måste vi mäta och följa upp det vi gör. Att arbeta mot gemensamma mål och delmål gör det tydligt för oss vad vi vill uppnå. En evidensbaserad sjukvård och aktiv forskningsverksamhet är grundförutsättningar för en utveckling med ständiga förbättringar.

 • Med respekt för individen menar vi att alla visar varandra ömsesidig respekt. Ett vänligt bemötande bidrar till att patienten känner sig välkommen. Vi respekterar patientens integritet och rätt till självbestämmande. Vi visar också respekt för våra arbetskamrater genom att alltid försöka göra vår del av arbetet så bra som möjligt. Konkret innebär det att vi hälsar på varandra, lyssnar och är öppna för allas idéer och synpunkter.

  Med en nyfiken, ödmjuk och lyhörd inställning kan vi lära av andra, oavsett om det är våra närmaste arbetskamrater, patienter och närstående eller kollegor på andra sjukhus och vårdverksamheter. Vi delar också generöst med oss av våra erfarenheter och kunskaper och känner stolthet över det vi gör.

  Att undervisa studerande, våra blivande kollegor, är en naturlig del i detta. Respekt för individen innebär också att vi har ett ledarskap som stödjer och uppmuntrar våra medarbetare att utvecklas.

 • Exempel på slöseri är när vi måste vänta på andra, leta efter saker, dubbeldokumentera och efterfråga samma information vid flera tillfällen. Kan vi hitta effektivare och smartare lösningar kommer vi att frigöra både tid och resurser som vi istället kan lägga på att göra rätt saker. Att våga tänka nytt är nödvändigt för att hitta bättre arbetssätt och det förutsätter att vi har chefer som uppmuntrar ett innovativt tankesätt.

  Inställningen ”rätt från mig” minskar slöseri i form av dubbelarbete. Vi behöver alltid fundera över hur vi kan undvika slöseri och skapa värde för patienten i det vi gör. Man kan se det som att vi alla har två arbeten – ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten. Att som medarbetare få och ta ansvar för att utveckla vår verksamhet skapar engagemang.  

  Ingen ska behöva vänta i onödan, vare sig patienter eller kollegor. Rätt insats i rätt tid tjänar både patienten och vi själva på.

 • Vårt uppdrag är större än enbart patienten vi har framför oss. Det innebär även att ge framtida patienter möjlighet till en ännu bättre sjukvård genom forskning och utbildning. Vi har även en uppgift att fylla som syftar till att skapa trygghet i samhället. För alla människor innebär det en trygghet att veta att om de någon gång kommer att behöva söka vård finns vi här och kan erbjuda den vården.

  Genom ett aktivt miljöarbete bidrar vi också till att lämna över en bättre värld till kommande generationer. Vi tänker långsiktigt och planerar för framtiden och på så sätt skapar vi ett hållbart sjukhus.