Hoppa till huvudinnehållet

Infektionsmottagning 2

Vi tar emot alla vuxna med hiv, oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning.
Du kan komma till oss med eller utan remiss oavsett om du är nydiagnosticerad eller har levt med hiv länge.
 

Från och med 2020 är våra möjligheter att förskriva andra läkemedel, än de som relaterar till din hiv-diagnos starkt begränsade. Vg se bakgrund för mer info.

1177-kallelser

Från och med september 2021 kommer du som får din hiv-behandling hos oss i första hand få kallelser till dina besök via 1177. För att du ska kunna få dina kallelser behöver du logga in och aktivera avisering via SMS/e-post i dina inställningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För att kunna se dina bokade tider kan du behöva lägga till Infektionsmottagning 2, Södersjukhuset, under rubriken Mottagningar i 1177 när du har loggat in.

 

Telefonnummer:

08-123 625 00

Telefontider:

Måndag - fredag 07:30 - 11:00

Vi finns på Sjukhusbacken 14, hiss S, plan -1

 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: S
  Våning: -1
  Entré Sjukhusbacken 14. Hiss S, plan -1.
 • Vi tar emot och behandlar vuxna personer med hiv.

  Om du nyligen flyttat till Stockholm och önskar att vår mottagning tar över din behandling så ber vi dig att kontakta din behandlande läkare som är välkommen att skicka remiss till oss för övertag.

  Det går givetvis bra att ta kontakt med oss, med eller utan remiss, om du befinner dig i Stockholm och behöver hjälp eller råd kring något.

  Vi tar emot alla vuxna med hiv, oavsett kön eller sexuell läggning. Du kan komma till oss med eller utan remiss oavsett om du är nydiagnosticerad eller har levt med hiv länge.

  För att skapa kontinuitet strävar vi efter att du ska få träffa samma läkare och sköterska varje gång du kommer. För oss är det viktigt att du känner dig trygg hos oss och kan lita på att vi tillgodoser din rätt till integritet och sekretess. Vi gör allt för att denna rätt inte ska kränkas.

 • Ta med kallelse, godkänd legitimation samt eventuellt högkostnadskort eller frikort.

  Kom till mottagningen i god tid så att du hinner registrera dig i kassan före ditt besök. Tänk på att det är ont om parkeringsplatser vid Södersjukhuset.

 • Om du har några frågor efter besöket är du välkommen att ringa oss.

 • Är du intresserad att delta i en studie för att hitta
  en screeningmetod för analcancer?

  Cellförändringar i analkanalen, AIN (Anal Intraepitelial Neoplasi) kan vara ett förstadium till analcancer. Analcancer är en relativt ovanlig form av cancer i Sverige, men hos vissa grupper är sjukdomen vanligare. Cellförändringar orsakas av ett HPV-virus (Humant Papillom Virus) som är ett mycket vanligt virus som överförs sexuellt. Hiv-positiva män som har sex med män, har en högre risk att drabbas av analcancer. Det är viktigt att finna en metod att upptäcka anala cellförändringar tidigt då de är lätta att behandla. Cellförändringarna ger oftast inga symtom. Studien syftar till att jämföra cellprovtagning i analkanalen med flexibel endoskopi som metod. Uppgifter om tidigare infektioner med rektal klamydia och gonorré kommer att insamlas för att undersöka ett eventuellt samband med cellförändringar. Ett rektalt prov för klamydia och gonorré kommer även att tas för att undersöka om en aktuell infektion kan påverka resultatet av cellprovtagningen.

  I studien tas ett prov för rektal klamydia och gonorré med en liten provtagningspinne (standard kit) samt ett cellprov från analslemhinnan med en lite borste (20 mm lång, 5 mm bred). Provtagningen tar mindre än en minut. Du blir senare kallad till Ersta sjukhus för en undersökning med endoskopisk kamera som visualisera hela analkanalen (1 cm i diameter som förs in ca 5–7 cm i analkanalen). Bedövande salva appliceras före och undersökningen tar 5–10 minuter.

  Resultat av cellprov och endoskopiundersökningen kommer sedan att jämföras. Om cellprovet eller endoskopiundersökningen visar någon förändring kommer du att bli erbjuden en uppföljande undersökning och/ eller provtagning och vid behov tas förändringen bort.

  För att kunna delta måste du vara 18 år eller äldre, juridiskt kön man (nu eller tidigare i livet), hiv-positiv samt ej ha en misstänkt eller pågående anal infektion vid provtagningstillfället.


  För intresseanmälan, mer information eller om du har frågor, kontakta oss på Venhälsan. Studien startar under 2022 och kommer att inkludera 300 personer.


  Ansvariga Södersjukhuset Infektionsmottagning 2/Venhälsan:
  Överläkare Finn Filén och forskningssköterskor Elisabet Storgärd/Ronnie Ask tel 08-123 62 696

  Ansvariga Ersta sjukhus Endoskopienheten:
  Överläkare Peter Thelin Schmidt och specialistsjuksköterska Peter Borch-Johnsen

  Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

 • Are you interested in participating in a study to
  find a screening method for anal cancer?

  Cell changes in the anal canal, AIN (Anal Intraepithelial Neoplasia) can be a precursor to anal cancer. Anal cancer is a relatively uncommon form of cancer in Sweden, although the disease is more common among some groups. Cell changes are caused by an HPV virus (Human Papillomavirus), which is a very common virus that is transmitted sexually. hiv-positive men who have sex with men have a higher risk of developing anal cancer. It is therefore important to find a method for detecting anal cell changes early when they are easy to treat. Cell changes do not usually cause any symptoms. The aim of this study is to compare taking cell samples from the anal canal (anal cytology) with flexible endoscopy, as methods for screening. Data on previous infections with rectal chlamydia and gonorrhea will be collected to investigate whether there is a link with possible cell changes. A rectal sample
  for chlamydia and gonorrhea will therefore be taken to investigate whether a concomitant infection may affect the outcome of cell sampling.

  In the study a sample for rectal chlamydia and gonorrhea will be taken with a small sampling swab (standard kit) and a cell sample from the anal mucosa with a small brush (20 mm long, 5 mm wide). The cell sampling takes less than a minute. You will later be called to Ersta Sjukhus for an examination with an endoscopic camera (1 cm in diameter which is inserted
  about 5-7 cm into the anal canal) that visualises the whole anal canal. An anaesthetic gel is applied beforehand and the examination takes 5 to 10 minutes.

  The results of the cell sample and the endoscopy examination will then be compared. If anything is discovered using these methods, you will be offered a follow-up examination and/or sampling of the cells and, if necessary, treatment to remove the cell changes.

  To be able to participate you must be aged 18 years or older, of male legal gender (now or earlier in life), hiv-positive and do not have a suspected or ongoing anal infection at the time of cell sampling.

  To register interest, receive more information or if you have any questions, please contact us at Venhälsan. The study will start during 2022 and will include 300 people.


  The persons responsible for the study at Södersjukhuset, Infektionsmottagning 2/Venhälsan are: Consultant, Doctor Finn Filén and Research nurses, Elisabet Storgärd and Ronnie Ask. Tel: 08-123 62 696.


  The persons responsible for the study at Ersta Sjukhus, Endoskopienheten are: Consultant, Doctor Peter Thelin Schmidt and Specialist nurse, Peter Borch-Johnsen.


  The study has been approved by the Ethics Review Board.

 • Infektionsmottagning 2 ingår i sammanhållen journalföring med andra vårdgivare genom att vi använder samma journalsystem, TakeCare. Det innebär att andra vårdgivare får ta del dina journaluppgifter förutsatt att:

  • det finns en aktuell patientrelation 
  • uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling 
  • du samtycker till det.

   

  Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Om du inte vill att dina uppgifter skall vara tillgängliga för andra vårdgivare kan du tala om det för vår vårdpersonal. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

 • Information om kvalitetsregistret InfCare HIV - Ett beslutsstöd och kvalitetsregister för att förbättra hiv-vården i Sverige.

  Socialstyrelsen skriver på sin hemsida:

  Beskrivning av registret

  Bakgrund: hiv infektionen är livslång och genererar stora mängder data. Patienterna återfinns på ett stort antal kliniker med oftast få patienter på varje enhet. Kunskapsutvecklingen är snabbt med ett föränderligt sjukdomspanorama. Detta ställer krav på gott beslutsstöd, kvalitetssäkring och konsultationsmöjligheter.

  Syfte: Att skapa en god och jämlik vård oavsett smittväg, kön och vårdgivare genom att identifiera problem och förbättringspotentialer. Detta sker genom integrering av flera funktioner: kliniskt beslutsstöd, hälsoenkät med PROMS, integrerad databas med processmått och konsultationsmodul där varje klinik i realtid kan kontrollera sin utveckling.

  Viktigaste process och resultatmått: Död: mindre än 1 procent av alla patienter per år. Patientrapporterade data med Hälsorelaterad livskvalitet: besvärande biverkningar: mindre än 25 procent. Välbefinnande index: mer än 50 procent. Följsamhet till behandling: mindre än 88 procent. Andel behandlade med god viruskontroll: mer än 90 procent. Andel immundefekta där behandlingsstart inte initierats: mindre än 1 procent av alla patienter per år. Andel behandlade med allvarlig immundefekt: mindre än 10 procent. Dessa mått används vid alla 30 hiv-enheter, omfattar alla kända levande patienter (n=5996).

  Täckningsgrad: mer än 99 procent. 2012 har antalet patienter ökat med 6 procent.

  Analys/återkoppling: Varje enhet kan analysera egna data i realtid. En gång per år sammanställs data från alla kliniker och jämförs med riksdata samt resultatmål. Resultat presenteras via hemsida, nyhetsblad till användare, för Infektionsläkar- och sjuksköterskeföreningen, lokala, nationella och nordiska möten, anordnade av specialistföreningarna för infektion, mikrobiologi, gynekologi, venereologi och smittskyddsorganisationen. För patienter, frivillighetsorganisationer och allmänhet via föreläsningar.

  Population

  Samtliga hiv infekterade patienter som får vård i Sverige.

  Åldrar i registret

  Alla åldrar.

  Registrets totala volym

  Samtliga hiv infekterade patienter som får vård i Sverige.

  Volym det senaste verksamhetsåret

  6 016 patienter.

  Täckningsgrad

  Mer än 99 procent.

  Referenser på valideringar

  InfCare HIV har utvecklat ett datakvalitetsindex för analys och korregering av registerdata, på individ, klinik- och nationell nivå. Extern validering av databasen har utförts av vår vetenskapliga samarbetspartner IBM Research Haifa (världsledande inom e -health) visar att antalet inmatningsfel i vårt kvalitetsregister var 0 procent av 4 analyserade parametrar. Detta är enligt IBM unikt i deras erfarenhet.