Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Neuropsykiatriskt utredningsteam (NU-teamet)

Isabel Juhrén Psykolog_0080-2.jpg

NU-teamet är ett neuropsykiatriskt utredningsteam som utreder utvecklingsavvikelser hos barn under 4 år. I NU-teamet görs även psykologiska utvecklingsbedömningar för barn under 6 år.

NU-teamet utreder också barn upp till 18 års ålder som har pågående läkarkontakt med Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och som har ett komplicerat somatiskt/neurologiskt tillstånd som försvårar bedömningen.

Telefonnummer:
08-123 64 111
Telefontider:
måndag - fredag: 09:00 - 10:30

    

 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 5
 • Vid en utredning görs en bred kartläggning av barnets styrkor och svårigheter inom olika utvecklingsområden. De områden som vi bedömer är bland annat samspelsförmåga, uppmärksamhet/koncentration, inlärningsförmåga, färdigheter i vardagen, språkutveckling och motorik. Utredningen kan resultera i diagnoser som autism, utvecklingsstörning, ADHD, språkstörning eller motorikstörning som Developmental Coordination Disorder (DCD).

  NU-teamet består av barnneurolog, psykolog, specialpedagog, logoped, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och sekreterare. Studenter kan delta under besöken eftersom utbildning och forskning är en del av vår verksamhet. Vi är anslutna till kvalitetsregistret NEUROPSYK.

  För att komma till NU-teamet behövs läkarremiss från barnavårdscentral, barnläkarmottagning eller Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Remissen skrivs i samråd med föräldrarna.   

 • Hur förbereder jag mitt barn inför en utredning?

  Det är bra att hålla sig kortfattad och förklara att barnet kommer träffa en vuxen och göra olika uppgifter, bland annat titta på bilder och svara på frågor.

  Förbered er gärna genom att titta på de olika bildspelen som är till för att förbereda sig inför ett besök på hos oss: https://www.sodersjukhuset.se/barn--ungdomar/bildspel/.

  Det finns även en folder att läsa: Välkommen till NU-teamet.

   

  Vad händer under utredningen?

  Samtal med vårdnadshavare

  En av teamets psykologer träffar vårdnadshavarna för att ställa frågor om ert barns utveckling och beteende. Ibland får ni ett frågeformulär med kompletterande frågor.

  Bra att tänka på: Titta gärna i gamla fotoalbum och minnesanteckningar genom åren.

  Psykologbedömning

  Psykologen träffar barnet vid ett eller flera besök för att genomföra tester av barnets kognitiva färdigheter, utvecklingsnivå.

  Bra att tänka på: Besöket tar ofta cirka två timmar och pauser tas vid behov. Tag gärna med något mindre mellanmål till ditt barn så att hen orkar. Om ditt barn har hjälpmedel av något slag (till exempel glasögon eller hörapparat), ta med dessa.

  Specialpedagogisk bedömning

  Teamets specialpedagog gör en observation på ditt barns förskola eller skola för att se barnet i dess vardagsmiljö samt intervjua pedagoger.

  Bra att tänka på: Kom ihåg att höra av dig om ditt barn blir sjukt.

  Sjukgymnastbedömning

  Sjukgymnasten gör en bedömning av barnets grovmotoriska färdigheter. Besöket filmas men filmen sparas inte efter utredningen.

  Bra att tänka på: Besöket tar en timme. Ta med shorts + t-shirt och gymnastikskor.

  Logopedbedömning

  Logopeden träffar barnet vid ett eller flera besök för att genomföra tester av barnets språkliga och kommunikativa färdigheter.

  Bra att tänka på: Besöket tar ofta cirka två timmar och pauser tas vid behov. Ta med något mindre mellanmäl till ditt bar så att hen orkar. Om ditt barn har hjälpmedel av något slag (till exempel glasögon eller hörapparat), ta gärna med dessa.

  Läkarbedömning

  Läkaren gör en bedömning av ditt barns fysiska hälsa, bland annat neurologiskt status.

  Bra att tänka på: Berätta för ditt barn om att undersökningen inte gör ont (inga sprutor). Det är bra om barnets kläder är enkla att ta av och på.

  Arbetsterapeutbedömning

  Arbetsterapeuten gör en bedömning av barnets finmotoriska färdigheter och syntolkningsförmåga samt kartläggning av vardagliga färdigheter.

  Bra att tänka på: Besöket tar ofta mellan en till två timmar och pauser tas vid behov. Ta med något mindre mellanmål till ditt barn så att hen orkar. Om ditt bar har hjälpmedel av något slag (t. ex glasögon eller hörapparat), ta gärna med dessa.

  Samspelsbedömning

  Två personer från teamet genomför en strukturerad bedömning av kommunikation och samspel. Besöket filmas men filmen sparas inte efter utredningen.

  Bra att tänka på: Då besöket innehåller en kort fika med barnet är det viktigt att veta om ditt barn har några allergier.

 • Om ni har några frågor efter besöket går det bra att ringa oss.

 • NU-teamets primära upptagningsområde är sydöstra Stockholms län.

  NU-teamets uppdrag

  • Utreder barn under 4 år med autism eller annan neuropsykiatrisk frågeställning och med behov av multiprofessionell bedömning.
  • Utreder utvecklingsavvikelse/neuropsykiatrisk frågeställning hos barn, med neurologiska eller somatiska tillstånd, som kan antas påverka den neuropsykiatriska problematiken.
  • Gör psykologutredningar på barn 0–5 år med oklar utvecklingsförsening utan kontakt- eller samspelsproblematik och där barnet endast är i behov av psykologisk utvecklingsbedömning.
  • Internremittering av barn som har pågående läkarkontakt på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och som har ett komplicerat somatiskt/ neurologiskt tillstånd som försvårar bedömningen. Det behövs en läkarremiss för utredning i NU-teamet med tanke på medicinsk uppföljning. Vid oklarheter går det bra att konsultera oss eller skicka remiss till områdets remissgrupp, se nedan.

  Underlag för remissen

  • Patientuppgifter.
  • Vårdnadshavare och godkännande av remissen.
  • Om flera  vårdnadshavare, namn och kontaktuppgifter till alla.
  • Behov av tolk och språk (observera särskilda dialekter osv som bör tas hänsyn till).
  • Frågeställning, dvs. vad är misstanke eller vad ska NU-teamet utreda.
  • Beskrivning av problemområden och föräldrarnas oro.
  • Beskrivning av nuvarande situation, utveckling, barnets beteende, inkl. samspel, koncentration, lekbeteende, inlärning, anpassning till förskola/skola.
  • Eventuell beskrivning från förskola/skola.
  • Kort beskrivning av familjens allmänna situation.
  • Beskrivning av utvecklingsanamnes, inklusive graviditet, förlossning, spädbarnstid, motorik, språk.
  • Om familjen har särskilda omständigheter t ex kontakt med socialtjänsten, pågående vårdnadstvist osv. är det mycket viktigt att det framkommer i remissen.
  • Vid eventuella medicinska svårigheter önskas att beskrivningen görs utifrån problematiken som kan ha betydelse för barnets beteendeproblematik eller avvikande utveckling.


  Observera att vid remissbedömning på NU-teamet är vi beroende av informationen i remissen och kan vi inte bedöma en remiss med bristfälligt underlag. Dessa remisser kommer att returneras för komplettering. Vid osäkerhet om barnet tillhör till NU-teamets patientgrupp vänligen kontakta oss före remittering.