Hoppa till huvudinnehållet

IVA-dagboken

 

År: 2020 - pågående

En IVA-dagbok är ett viktigt verktyg i tillfrisknandet efter intensivvård, som ofta följs av problem med posttraumatisk stress. I detta projekt har vi utvecklat själva utformningen av IVA-dagboken för att bidra till ökat skrivande, och ökat värde för patienter, närstående och personal.

Omkring hälften av patienterna som vårdats på en intensivvårdsavdelning utvecklar efteråt PICS (post intensive care syndrome) en form av posttraumatiskt stressyndrom. Även närstående drabbas. IVA-dagboken har länge varit ett viktigt verktyg för att minska effekterna av PICS, då den hjälper patienterna att förstå vad som har hänt.  

Under Covid-19 pandemin tvingades dessa dagböcker att prioriteras bort då vårdpersonalen inte hann med. Vi upptäckte även att alla inte var vana vid att skriva dagbok, förstod hur stort värdet av den är eller visste vad som var värdefullt att skriva om. Vi hörde om hur viktig dagboken är för patienter och närstående, men att värdet inte speglades i nuvarande utformning.    

I projektet har djupintervjuer gjorts med före detta intensivvårdspatienter och deras närstående från olika sjukhus i landet. Vi har även intervjuat sjukhuspersonal, sjukhuskuratorer, Sös lekterapi, eftervården och pratat med forskare inom området.   

Efter insiktsarbetet togs ett antal utvecklingsområden fram, som lade grunden för den nya IVA-dagboken. Några av frågeställningarna som vi har utforskat är:  

 • Hur kan vi stötta patienter att se tillbaka i sin egen takt? 
 • Hur kan vi underlätta att viktiga detaljer dokumenteras?
 • Hur kan vi ge personalen en utgångspunkt som inspirerar och inbjuder till att skriva dagbok?
 • Hur kan vi stötta patienter att skilja på dröm och verklighet? 
 • Hur kan dagboken bli ett stöd för närstående när någon avlider? 
   

Den nya versionen av IVA- dagboken används sedan hösten 2022 på IVA Sös och ska utvärderas under våren 2023. Parallellt med utvecklingen av den analoga dagboken så utreder vi möjligheten att införa en digital dagbok. Vi hoppas att den ska bidra till att öka skrivandet i dagboken ännu mer då närstående då kan skriva på distans.  

Projektresultat:  

 • Implementering av en ny IVA-dagbok på IVA Sös 
 • Avlastning av personalen genom mer förtryckt information om intryck och händelser på IVA 
 • Ökad medvetenhet kring värdet av dagboken och vad som är viktigt att skriva om 
 • Formalisering av redan upparbetad kunskap genom framtagning av skrivinstruktioner för personal 
 • Förbättrat skrivstöd för nyanställda och för de som inte är vana att skriva dagbok 

Projektet har fått stöd av Region Stockholms innovationsfond.  

Projektet är ett samarbete med: Södersjukhusets intensivvårdsavdelning (IVA). 

Medverkande från Sös Innovation: Maria Stockhaus, Clara Chague, Pomme van Hoof.

Kontakta mig om du vill veta mer: 

Maria Stockhaus 
Innovationsledare & Tjänstedesigner 
maria.stockhaus@regionstockholm.se