Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Palliativ vård på akutsjukhus

I region Stockholm är den specialiserade palliativa vården i form av ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och SPSV (specialiserad palliativ slutenvård) välfungerande men palliativ vård måste bedrivas överallt inom vården och inte minst inom akutsjukvård. Till våren startas ett palliativt nätverk för att höja intresset och kunskapen kring palliativ vård.

Tora Campbell Chiru, Överläkare, kirurg och specialist i palliativ medicin, Smärtmottagningen och Beata Bergius Axelsson, Strategisk Verksamhetsutvecklare och Processledare Palliativ Vårdprocess svarar på frågor om palliativ vård på Södersjukhuset.

Varför ska vi jobba med palliativ vård på ett akutsjukhus?

På akutsjukhus räddar man liv och botar sjukdomar men samtidigt behöver vi kunna lindra lidande och främja livskvalitet när vi inte kan bota. Utan kunskap och kompetens inom palliativ vård finns risk att patienter med palliativa vårdbehov inte identifieras förrän väldigt sent i sjukdomsförloppet och det kan leda till att patienter både undanhålls angelägen lindring och kan utsättas för onödiga undersökningar och behandlingar.

Hur har den palliativa vården utvecklats nationellt de senaste åren?

Palliativ vård, att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med en eller flera livshotande sjukdomar, är ett kunskapsområde som vuxit starkt under de senaste tjugo åren. Från att vid millennieskiftet vara uppbyggd kring eldsjälar och till stor del varit orienterat mot onkologiska sjukdomar har vi idag ett omfattande Nationellt vårdprogram i palliativ vård. Det finns nu tydliga definitioner av vad palliativ vård såväl allmän som specialiserad innehåller och det finns formaliserade specialistutbildningar i palliativ vård för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. I Svenska Palliativregistret registreras vårdinnehållet under den sista veckan i livet för döende patienter och data därifrån visar att trots att mycket hänt på området så finns omotiverade skillnader med ojämn tillgång till palliativ vård både geografiskt och diagnosmässigt.

Hur drivs arbetet framåt på sjukhuset?

Vi har inlett en sjukhusövergripande vårdprocess som en del av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet inom det nationella systemet för kunskapsstyrning. På Södersjukhuset har vi upprättat en processgrupp med representation från samtliga verksamhetsområden och yrkeskategorier både för att ha en bred förankring men också för att betona teamarbetets plats kring patienter med palliativa vårdbehov.

Våra sjukhusövergripande mål är:
  • Förbättringar avseende att tidigare identifiera patienter med palliativa behov.
  • Höja kompetensen i allmän palliativ vård och omvårdnad och öka förståelsen för den specialiserade palliativa vårdens möjligheter.
  • Ökad förståelse för vårdgrannars förutsättningar för att bedriva allmän och specialiserad palliativ vård och förbättra samarbetet såväl med kommunal vård som specialiserad palliativ.
  • Ökad tydlighet kring vad som kommunicerats till patient och närstående och vilka medicinska överväganden / beslut som fattats.

Vad har ni fokus på just nu och i nära framtid?

Vi har sett att det ofta saknas relevant och tydlig dokumentation kring patienter med palliativa vårdbehov vilket leder till att vårdprocessen kring dessa patienter tenderar att börja om nästan dagligen. Det fördröjer relevanta och viktiga åtgärder. Därför har vi tagit fram strukturerade sjukhusövergripande journalmallar som ska stödja teamarbetet i verksamheterna. Journalmallarna (som redan nu finns i Take Care) inklusive utbildningsmaterial kommer att lanseras på hela sjukhuset efter nyår.

Till våren kommer vi att starta ett palliativt nätverk på sjukhuset som vi tror kan höja intresset och kunskapen för och i dessa frågor och leda till bra samarbeten.

Landets ledande akutsjukhus

Vi ska bli landets ledande akutsjukhus genom strategin Sös 2030. Ett strategiområde är Samverkan utifrån patentens behov där Södersjukhuset har en proaktiv samverkanskultur i nära kontakt med patienten och andra vårdgivare för sömlösa patientflöden regionalt och nationellt.

Foto: Fotogruppen