Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inleddes den 4 juni och utökades den 11 juni kl 11.00. Läs mer här.

Patientsäkerheten i fokus på Södersjukhus

Södersjukhusets entre
Södersjukhuset arbetar ständigt för att erbjuda en trygg och säker vård till våra patienter. I årets patientsäkerhetsberättelse kan du läsa mer om hur vi arbetar med det systematiska patientsäkerhetsarbetet och vilka åtgärder vi har vidtagit för att öka patientsäkerheten under året.

2023 var ett år där det framför allt fanns utmaningar inom bemanning. Region Stockholm lanserade därför i mars projektet Restriktiv inhyrning för att minska inhyrningen. En kompetent egen personalstyrka ger en mer patientsäker vård. Konsekvenserna av Restriktiv inhyrning har lett till en något försämrad kösituation för elektiv vård jämfört med 2022 men jämfört med övriga akutsjukhus i regionen har Södersjukhuset kortare köer till både behandling och nybesök.


Södersjukhuset har under 2023 arbetat med att stabilisera in- och utskrivningsprocessen. Syftet är att patienter ska komma in på rätt vårdnivå snabbare för att minska tiden på akutmottagningen. Ett mål är också att alla patienter ska ha ett preliminärt utskrivningsdatum i journalen och synligt i 1177. Det underlättar för vårdteamet att tillsammans med patienten kunna arbeta effektivt mot samma mål.


Under året har vi skapat en rutin för regelbundna samverkansmöten med geriatriska vårdgrannar, ASIH-företrädare och palliativa vårdenheter i söderort för att underlätta vårdövergångar och förbättra samverkan. Vi har också tagit fram en metod för att identifiera patienter med palliativa behov tidigare i vårdprocessen.

Patient- och närståenderåd inrättat


Ett Patient- och närståenderåd inrättades våren 2023. Rådet har tillsammans med verksamhetsföreträdare diskuterat och påverkat utvecklingsarbete och vårdprocesser. Planen är att permanenta rådet under 2024.

Tack till alla medarbetare

Det är tack vare alla engagerade och ambitiösa medarbetare och chefer som det nu i denna patientsäkerhetsberättelse kan redovisas en mängd genomförda projekt med fina resultat som skapar en tryggare och mer patientsäker vård. Arbetet fortsätter i samma anda under 2024.


Länk till hela patientsäkerhetsberättelsen här (PDF)