Hoppa till huvudinnehållet

”Vi stärker barnets rättigheter i sjukvården”

Södersjukhuset värnar om barn och ungas perspektiv och delaktighet i sjukvården. Nästa år ska fler medarbetare utbildas i Barnkonventionen för att hjälpa vården att se verksamheten ur ny synvinkel.

I januari 2020 inkorporeras FN:s barnkonvention i svensk lagstiftning. Det innebär att det kommer ställas högre krav på hälso- och sjukvården i all planering och alla beslut som rör barn och unga, exempelvis i anpassning av arbetssätt och lokaler.

För fem år sedan startades en utbildning av så kallade barnrättsombud på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med barn, men även till personer som arbetar med sjuka eller funktionsnedsatta vuxna som har barn som närstående. Hittills har 150 barnrättsombud utbildats i regionen på uppdrag av Region Stockholm, nästa år utbildas ytterligare 50 ombud.

Fredrik Stenius, verksamhetsområdeschef Sachsska barn- och ungdomssjukhuset– Vi stärker barn och ungas rättigheter genom att stödja sjukvården i att följa Barnkonventionen. Ett barnrättsombud kan exempelvis leda en barnkonsekvensanalys vid utformning av nya processer och arbetssätt, säger Fredrik Stenius, verksamhetschef på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Barnrättsombuden ska inspirera och stötta kollegor i barnrättsfrågor. Ett konkret sätt på Sachsska har varit att bjuda in barn och ungdomar för gemensamma "barnvandringar" när lokaler ska utformas eller moderniseras. En annan viktig del handlar om orosanmälningar, att skapa bra rutiner för att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa.

– Utbildningen har ökat medvetenheten och kunskapen hos våra medarbetare, men det är ett kontinuerligt arbete för hela verksamheten att upptäcka och ge stöd till enskilda barn och ungdomar som riskerar att fara illa, säger Malin Terning, samordnare för barnrättsombud på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Sachsska har även anpassat kommunikationen till barn och unga för att skapa trygghet i mötet med vården. Inför ett sjukhusbesök kan familjen förbereda sig med hjälp av bildspel på "Björnwebben", som visar både hur mottagningar och avdelningar ser ut och hur de vanligaste undersökningarna går till. Lekterapeuterna har också utformat bilderböcker om provtagning (exempelvis blodprov), ett moment som många barn kan uppleva som obehagligt.

Vill du veta mer om barnrättsombudens uppdrag?

Träffa barnrättsombuden på Barnkonventionens dag, onsdag 20 november kl 10.00-13.00 i entréhallen Södersjukhuset.

Välkommen!