Hoppa till huvudinnehållet

Vinnare av Opuscula Medicas priser 2020

Onsdag 11 november delades en rad priser ut till medarbetare i vården under inspirationsveckan Idé och kunskap (FoUUi-veckan) på Sös. Läs om vinnarna av Matts Halldin pris, Årets Sös:are med flera. Grattis till er alla!

Bakom flera av dessa priser står Sös-föreningen Opuscula Medica som vill främja forskning och utbildning. Nytt pris för i år var "Årets AT-handledare".

Matts Halldin pris

Vinnare: Anders Dahlström

Motivering: Anders har genom sin långa erfarenhet som barnläkare och neonatolog med intresse och fallenhet för kommunikation, samtalsmetodik och ledarskap på ett förtjänstfullt sätt varit motorn i att introducera CEPS-konceptet på Södersjukhuset. Det började med CEPS nyfödd, och i gott samarbete med många andra personer och verksamheter erbjuds nu inte mindre än 15 olika kurser med CEPS som metodik. Vi kan nog räkna i tusental medarbetare som genom åren har haft förmånen att gå någon av dessa kurser och Sös-gänget, med Anders som förgrundsfigur i många år, har därutöver utbildat ett stort antal instruktörer både i och utanför Sverige. Genom sitt arbete har Anders starkt bidragit till ökad trygghet hos den individuella medarbetaren och stärkt samverkan mellan såväl yrkeskategorier som verksamheter på Södersjukhuset. Ett arbete helt enligt Södersjukhusets värdegrund och en utbildningsgärning av rang!

Årets Sös:are

Vinnare: Anders Håkanson

Motivering: Anders är en erfaren, kompetent och klok kliniker som hängivet lägger ner ett stort engagemang i sina patienter. Därutöver delar han prestigelöst och generöst med sig av sina kunskaper. Under den extraordinära situation som uppstod i samband med pandemin har han oförtrutet och hängivet arbetat med att sprida kunskap och trygghet på alla nivåer på Södersjukhuset och har varit obegripligt tillgänglig för medarbetare av alla slag, för enskilda verksamheter och i sjukhusövergripande sammanhang. Många medarbetare har uttryckt sin uppskattning över Anders oerhörda stöd under pandemin. Tålmodigt och sakligt har han svarat på frågor och delat med sig av sin kunskap. En sann förebild som Sösare i allmänhet och klinisk utbildare i synnerhet!

Årets AT-läkare

Vinnare: Johan Wallin

Motivering: Johan är lösningsorienterad och pragmatisk. Han vill ständigt förtydliga och förbättra verksamheten men också underlätta för kollegor. Han har tagit initiativ till och påtagligt bidragit till utvecklandet av en Sös-gemensam patientöversikt som under pandemin använts på hela sjukhuset, men också förbättrat digitala lösningar i AT-organisationen. Johan bemöter alla väl och med integritet. Kort sagt har han allt det som en kan önska sig från en läkare, kollega och anställd.

Bästa magisteruppsats

Vinnare: Ylva Abrahamsson och Lovisa Aronowitsch

Motivering: Pris för uppsatsen ”Sjuksköterskors användning av ultraljud vid insättning av perifer venkateter – patientens upplevelser och påverkan på vården.” Studien visar att patienten kan utsättas för färre stickförsök på kortare tid om metoden implementeras. Resultaten kommer att ligga till grund till ett bredare införande av metoden och kommer också att gagna patienter på hela Sös då anestesisjuksköterskor ofta är behjälpliga med särskilt svårstuckna patienter. Detta leder till bättre vård, minskat lidande, mer nöjda patienter och att sjuksköterskor använder sin fulla kompetens och studien bidrar därmed också till ett mer effektivt sätt att arbeta. Således en mycket värdefull förbättring både för Södersjukhusets patienter och för våra medarbetare.

Sös Innovationspris

Vinnare: Alexandra Goldberg

Motivering: I sin strävan att stötta blivande mödrar har Alexandra identifierat ett behov av att kunna förvara den energirika mjölk som kvinnan producerar innan förlossning. Med stor insikt och kunskap inom området har hon aktivt, engagerat och innovativt utvecklat en prototyp som underlättar förvaring och administrering av bröstmjölk. Hon har också tilldelats ett fribrev för att kunna fortsätta vidareutveckla produkten som fått namnet ”Doris droppar”. Den kommer de allra sköraste nyfödda barnen till gagn och höjer kvaliteten ytterligare på Södersjukhusets omhändertagande av dem och deras föräldrar.

 

ST-priset för bästa förbättringsarbete

Vinnare: Martin Roginski

Motivering: Martin har lett förbättringsarbetet ”Smärtpåse” på Handkirurgiska kliniken, SÖS”. Arbetet har genomförts i samarbete med olika verksamheter och professioner och resultatet visar att det förändrade arbetssättet är till stor nytta för många patienter. Arbetet har även bidragit till förbättrade operationsflöden och minskad receptförskrivning av opioidtabletter vilket annars är ett stort samhällsproblem.

Läs mer om Martins förbättringsarbete i Läkartidningens artikel.

Årets ST-handledare

Vinnare: Brian Cleaver

Motivering: Brian besitter en djup kunskap om såväl teori som praktiska färdigheter liksom en uppdaterad och omfångsrik uppfattning om de senaste vetenskapliga rönen. Detta förmedlar Brian, inte bara med glädje utan också på ett fullkomligt prestigelöst och lättillgänglig sätt för verksamhetsområdets underläkare. Brian lyckas iögonfallande ofta i det löpande arbetet med den tidvis svåra balansgången att låta underläkarna växa genom att arbeta självständigt men säkerställa att underläkarna också upplever tillfredsställande stöd närhelst det önskas. Därutöver upplevs Brians engagemang i handledaruppgiften som extraordinärt då han även efterfrågar återkoppling om sin egen handledarinsats.

Utöver ovanstående välförtjänta superlativ utgör Brian även en lysande ledstjärna i kontakten med anhöriga men även med andra yrkeskategorier och kollegor på andra verksamhetsområden oavhängigt vederbörandes erfarenhet. Genom sitt närvarande inlyssnande och lugna tydlighet höjer Brian både omhändertagandenivån av patienter, utbildningsnivån som trivseln för medarbetare och bidrar därmed på ett ytterst föredömligt vis till att optimera vården till Södersjukhusets patienter både i stunden och i framtiden.

Årets AT-handledare

Vinnare: Carina Hägglund

Motivering: Carina är en förebild för oss på många sätt. Hon visar genuint intresse och omtanke för varje patient. Carina väljs till årets AT-handledare för en svårslagen pedagogik som engagerar både AT-läkare och patienter. Hon brinner både för sin specialitet och för att utbilda nya generationer av läkare, vilket gör det till ett nöje att arbeta tillsammans.