Gå till innehåll
X

Din journal

När du söker och får vård hos oss dokumenteras det i en patientjournal. Syftet med patientjournalen är att din vård blir dokumenterad av den personal som ger dig vård. Det är en informationskälla som följer med under hela din behandling.

Patientjournalen kan också bidra till att du blir mer delaktig i din vård. Röntgen-, laboratoriesvar och foton ska också ingå i journalen.

 • Journal via nätet

  Du som bor i Stockholms län har tillgång till delar ur din journal via nätet genom att logga in på 1177.se. Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2017, men undantag finns.

  Journal via nätet är tillgängligt för dig som är 16 år eller äldre. Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. 

 • Beställ en kopia på din journal

  Om du vill betälla en kopia på din journal från Södersjukhuset kan du kontakta vår journalservice via 1177.se

  Journalhandlingar från 2001 eller tidigare finns inte hos Södersjukhuset. Papperskopia av äldre journalhandling beställs från Landstingsarkivet, 08-737 27 10.

 • Sammanhållen journalföring

  Om du ger samtycke till en så kallad sammanhållen journalföring blir det möjligt för flera vårdgivare att läsa uppgifter i din journal. Då kan även andra vårdgivare få tillgång till journalinformation som är viktig för den vård du behöver.

  Sammanhållen journalföring innebär att du inte behöver upprepa din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

 • Behandling av personuppgifter vid Södersjukhuset

  Södersjukhuset AB ansvarar för de personuppgifter som du som patient lämnar hos oss. Dina personuppgifter är viktiga för att vi ska kunna bedriva en god och patientsäker vård. Här kan du läsa om vilka lagar och regler som gäller för behandling av personuppgifter.

  Personuppgifter används bland annat för att:

  • identifiera patienten
  • beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande
  • beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården samt dokumentera uppgifter om vilken information som lämnats till patienten.
    

  Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

  Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Södersjukhuset AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom sjukhusets verksamhet.

  Vad säger dataskyddsförordningen?

  Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter. Uppgifter om hälsa får bara behandlas i särskilda fall:

  • När det finns särskilt stöd i lag.
  • Om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen.

  Södersjukhuset AB har stöd i lag att behandla personuppgifter om hälsa, för att kunna erbjuda en god och patientsäker vård.

  Vad säger patientdatalagen?

  Inom hälso- och sjukvården finns särskild svensk lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Personuppgifterna ska hanteras så att de underlättar vården av patienten samtidigt som uppgifterna ska skyddas mot obehörig insyn. Patientdatalagen syftar till att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet.

  Patientdatalagen bygger på bland annat följande principer:

  • Personuppgifter ska utformas och behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras.
  • Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
  • Inom en vårdgivares verksamhet är det personal som deltar i vården av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, som är behörig att ta del av uppgifter om en patient. 

  Vilka personuppgifter får behandlas enligt patientdatalagen?

  Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för:

  • att föra journal och upprätta annan dokumentation vid vård av patienter
  • administration som rör patienter
  • utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten
  • administration som rör verksamheten
  • att framställa statistik om hälso- och sjukvården
  • att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag
    

  Vilka är mina rättigheter enligt patientdatalagen?

  Rätt till insyn

  Du har som patient som utgångspunkt rätt att så snart som möjligt få del av journalhandling och andra uppgifter inom hälso- och sjukvården som rör dig. Detta gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis kan det finnas regler om sekretess och tystnadsplikt som går före vår skyldighet att lämna ut handlingen.

  Rätt till rättelse

  Du som är registrerad har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel endast ändras eller raderas endast under vissa förutsättningar.

  Förstörande av patientjournal

  Vi är som vårdgivare skyldiga enligt lag att föra patientjournal. Journalhandlingar ska sparas i minst tio år. Endast i vissa undantagsfall får uppgifter i en journalhandling raderas eller göras oläsliga. Ansökan om att förstöra journalen görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Förutsättningar för att förstöra en journal är att:

  • godtagbara skäl anförs i ansökan
  • patientjournalen uppenbarligen inte behövs för patientens vård
  • det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

   

  Registerutdrag

  Den som är personuppgiftsansvarig ska se till att du som är registrerad får information om personuppgiftsbehandlingen. Reglerna om information finns i patientdatalagens 6 § samt i artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen. Du har bl.a. rätt att få information om:

  • vem som är personuppgiftsansvarig
  • ändamålet med behandlingen
  • vilka kategorier av uppgifter som behandlas
  • rätten att i vissa fall begära att uppgifter spärras
  • rätten att få information om den direktåtkomst eller elektroniska åtkomst som förekommit.

   

  Om jag inte är nöjd?

  Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till den verksamhet som ansvarat för hanteringen.´Som patient kan du även kontakta Patientnämnden. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att Södersjukhuset har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt

  Kontaktinformation

  Har du frågor om Södersjukhusets hantering av personuppgifter eller frågor om din dina egna personuppgifter, kontakta Södersjukhusets dataskyddsombud via 1177 Vårdguiden, Journalservice, Södersjukhuset

  Om du har frågor av generell karaktär kan du också ringa eller maila oss på: tel 08-616 10 00, e-post GDPR.sodersjukhuset@sll.se.

  Obs! Skicka aldrig personuppgifter via e-post.

Till toppen Pil