Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Besöka sjukhuset / Din journal

Din journal

När du söker och får vård hos oss dokumenteras det i en patientjournal. Syftet med patientjournalen är att din vård blir dokumenterad av den personal som ger dig vård. Det är en informationskälla som följer med under hela din behandling.

För att andra vårdgivare ska få åtkomst till journaluppgifter om dig krävs ditt samtycke. Det krävs även att du har en aktuell vårdrelation hos den andra vårdgivaren och att uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling.

Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal via e-tjänsten på 1177.

 • Journal via nätet

  Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här har du möjlighet att ta del av journalanteckningar, diagnoser, vissa provsvar samt få en överblick av tidigare och planerade vårdkontakter. Genom att logga in med din e-legitimation kan du se din journal.

  Journalinformation från Södersjukhuset visas från 1 januari 2016 och framåt. Undantaget är Psykiatriska enheter samt Venhälsan, HBT- enheter, STI- mottagning och Akuten för våldtagna som visar journalinformation från 3 april 2017.

  Som vårdnadshavare kan du läsa ditt barns journal via e-tjänsten. Den som vid inloggningstillfället är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare har tillgång till sitt barns journalinformation fram till barnets 13-årsdag.

  Sachsska barn- och ungdomssjukhuset visar journalinformation från den 14 november 2017. Den dolda ungdomsenheten och Rosenlunds BHV visar ingen journalinformation i Journalen via nätet.

  Graviditets- och förlossningsjournal kan visas från november 2006.

 • Beställ journalkopior på papper

  Som patient har du rätt att kostnadsfritt få en kopia av alla personuppgifter om dig som behandlas av vårdgivaren, ett så kallat registerutdrag. Det omfattar även journalkopia. I fall av upprepade förfrågningar om samma journalkopia tas en avgift ut enligt reglerna för utlämnande av allmän handling. För övriga journalkopior får privatpersoner upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck.

  På Södersjukhuset kan du beställa journalkopior som är upprättade från och med 2002-01-01 till din folkbokföringsadress.

  Journalhandlingar från 2001 eller tidigare handhas av Regionarkivet. Papperskopia av äldre journalhandling beställs från Regionarkivet, 08-737 27 10.

  Om du vill beställa en kopia på din journal från Södersjukhuset ska du kontakta vår journalservice via 1177.se

  Kontakta Journalservice:

  • Telefon: 08-6161660 (telefontid tisdagar och torsdagar kl 9:30-11:00) 

  Vid överenskommelse finns möjlighet att hämta journalkopiorna i administrationens reception på Sjukhusbacken 14, till höger om Södersjukhusets huvudentré. Receptionens öppettider är måndag-torsdag kl 08:00-16:30 fredagar 08:00-15:30. Hämtas handlingarna av ombud krävs fullmakt, kopia av legitimation samt uppvisande av ombudets legitimation. Meddela namn och personnummer på ombudet när du gör din beställning.

  • Röntgenbilder beställs på telefonnummer 08-616 33 39.
  • Förlossningsjournaler beställs på telefonnummer 08-616 27 87.
  • För journaler från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, kontakta aktuell mottagning via 1177.se.
 • Sammanhållen journalföring

  Som vårdgivare i Region Stockholm använder Södersjukhuset sammanhållen journalföring. Det innebär att journalinformation kan delas med andra vårdgivare inom och utanför Region Stockholm. Sammanhållen journalföring bidrar till bättre och säkrare vård.

  Information om vård som du fått hos en vårdgivare, till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral, syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare För att en vårdgivare ska få åtkomst till din journal hos en annan vårdgivare krävs ditt samtycke. Det krävs även att du har en aktuell vårdrelation hos den andra vårdgivaren och att uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling. 

   

 • Vem får läsa din journal?

  Det är bara vårdpersonal som har en aktiv patientrelation med dig, och som behöver ta del av uppgifterna för att ge dig vård, som får ta del av din journal. Även administrativ personal, exempelvis medicinska sekreterare och patientsäkerhetsansvariga, har rätt att öppna din journal.

  Att som obehörig öppna en journal är en straffbar handling. Vårdgivaren måste ha ditt samtycke för att ta del av uppgifterna.

  I en nödsituation då du är medvetslös eller alltför medtagen för att ge ditt samtycke finns det möjlighet att få tillgång till dina journaluppgifter utan ditt samtycke via så kallad nödöppning av journalen.

 • Begäran om loggutdrag

  Om du misstänker otillåten läsning av din journal kan du begära ut en förteckning som visar vilken vårdenhet som öppnat journalen, vid vilken tidpunkt och vilken befattning personen som öppnat journalen har.

  Begäran av loggutdrag sker via Journalservice på 1177 e-tjänster. Om du inte kan logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du vända dig till patientombudsmannen för att begära loggutdrag från den elektroniska journal som finns på Södersjukhuset.

 • Spärra din journal

  Om det finns delar i din patientjournal hos oss som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare så kan du spärra delar av din journal.

  Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sitt barns journalinformation.

  Det är av stor vikt att du förstår vilka konsekvenser spärr av journalinformation innebär:

  • Att spärra sin journal innebär att vårdpersonal inte får en heltäckande bild av dig som patient, vilket kan påverka resultatet av din vård och behandling. 
  • Det finns begränsade möjligheter att häva en spärr i en akutsituation. 
  • Du själv kan inte ta del av dina spärrade journaluppgifter i e-tjänsten Journalen.

  En spärr kan inkludera eller undanta följande delar i journalen:

  • Läkemedelsjournalen
  • Viktig medicinsk information (VMI)
  • Delar av dina patientuppgifter (administrativa uppgifter)

  Du kan välja att inkludera läkemedel i spärren

  Att spärra läkemedelsjournalen innebär att vårdpersonal på andra verksamheter inom och utanför Södersjukhuset inte kan ta del av de läkemedel som ordinerats inom verksamheter på Södersjukhuset

  Du kan välja att inkludera viktig medicinsk information (VMI) i spärren

  Att spärra denna del medför att vårdpersonal på andra verksamheter inom och utanför Södersjukhuset AB inte kan ta del av de varningar som registrerats på Södersjukhuset AB, exempelvis överkänslighet mot läkemedel.

  Du kan välja att inkludera patientuppgifter i spärren

  Att spärra denna del resulterar i att vårdgivare inte får tillgång till exempelvis ditt telefonnummer för att kunna nå dig inför undersökningar/behandlingar etc. Det kan inte skickas en SMS-påminnelse för ditt bokade besök. Uppgifter om dosförpackade läkemedel och dosettdelning döljs för vårdpersonal på andra verksamhetsområden inom och utanför Södersjukhuset. Du kommer att vid varje besök få uppge telefonnummer, uppgifter om dosförpackade läkemedel, boende, familjesituation, primärvårdskontakter eftersom dessa uppgifter döljs av spärren.

  Möjlighet att häva spärr akut

  I en akut situation kan vårdpersonal endast häva en spärr som ligger inom samma vårdgivare/sjukhus. Detta riskerar att påverka möjligheten att ge god och säker vård. Finns viktig information spärrad hos en annan vårdgivare kan vårdpersonalen inte nå den, inte ens om det är en akut nödsituation där du kan befinna dig i ett livshotande läge.

  Överskrid spärr – samtycke

  För att ta del av spärrad information krävs ditt samtycke. Med ditt samtycke kan personal inom Södersjukhuset tillfälligt överskrida spärrar som finns på Södersjukhuset.

  Överskrida spärr – nödsituation

  Vårdpersonal kan vid en nödsituation häva en spärr inom samma vårdgivare, d v s en spärr på ett annat verksamhetsområde på Södersjukhuset kan hävas på Södersjukhuset.

  Spärrar hos annan vårdgivare kan ej överskridas

  Är information spärrad hos en annan vårdgivare kan vårdpersonalen inte nå den, inte ens om det är en akut nödsituation. I dessa fall måste vårdgivaren kontakta den andra vårdgivaren som i sin tur kan häva spärren via samtycke eller nödsituation, eller på annat sätt delge den information som krävs i det akuta läget.
  Hur bemanning och tillgänglighet för detta moment ser ut varierar mycket hos olika vårdgivare.

  Konsekvenser/risker med spärr av journal

  En spärr kan försvåra en bedömning och innebära olägenhet och direkt fara när vårdpersonal inte har tillgång till undersökningsresultat, information som allergier, blodgruppstillhörighet eller medicinering. Den spärrade journalen kan innehålla en sjukhistoria, som du själv glömt bort eller inte är medveten om har betydelse för den aktuella situationen.
  En spärr av patientuppgifter innebär risk för olägenheter i kontakten mellan dig som patient och din vårdgivare. Risk finns att personal inte har tillgång till aktuellt telefonnummer, uppgifter om dosförpackade läkemedel, att mottagningen inte kan skicka SMS-påminnelse för bokat besök. Du måste själv uppge uppgifter om telefonnummer, boendeförhållanden etc vid varje enskilt besök/kontakt.

  Så spärrar du din journal

  Begäran av spärr sker via Journalservice på 1177 e-tjänster. Om du som patient inte kan logga in till 1177 e-tjänster kan du vända dig till patientombudsmannen för att spärra den elektroniska journal som finns på Södersjukhuset. 

  Ta bort/häva spärr

  Begäran om hävning av spärr sker via Journalservice på 1177 e-tjänster. Om du som patient inte kan logga in till 1177 e-tjänster kan du vända dig till patientombudsmannen för att häva en spärr i den elektroniska journal som finns på Södersjukhuset.

   

 • Nödöppning av journal

  Om du i till exempel en akutsituation inte själv kan ge ditt samtycke till att journaluppgifter delas mellan vårdgivare kan behörig vårdpersonal nödöppna journalen hos andra vårdgivare.

  Om du spärrat delar av din journal är det inte säkert att andra vårdgivare kommer åt journaluppgifterna i en akutsituation 

 • Lämna synpunkter

  Vill du lämna synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag kan du göra det via Södersjukhusets egna sida på 1177.se 

 • Behandling av personuppgifter vid Södersjukhuset

  Södersjukhuset AB ansvarar för de personuppgifter som du som patient lämnar hos oss. Dina personuppgifter är viktiga för att vi ska kunna bedriva en god och patientsäker vård. Här kan du läsa om vilka lagar och regler som gäller för behandling av personuppgifter.

  Personuppgifter används bland annat för att:

  • identifiera patienten
  • beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande
  • beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården samt dokumentera uppgifter om vilken information som lämnats till patienten.
    

  Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

  Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Södersjukhuset AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom sjukhusets verksamhet.

  Vad säger dataskyddsförordningen?

  Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter. Uppgifter om hälsa får bara behandlas i särskilda fall:

  • När det finns särskilt stöd i lag.
  • Om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen.

  Södersjukhuset AB har stöd i lag att behandla personuppgifter om hälsa, för att kunna erbjuda en god och patientsäker vård.

  Vad säger patientdatalagen?

  Inom hälso- och sjukvården finns särskild svensk lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Personuppgifterna ska hanteras så att de underlättar vården av patienten samtidigt som uppgifterna ska skyddas mot obehörig insyn. Patientdatalagen syftar till att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet.

  Patientdatalagen bygger på bland annat följande principer:

  • Personuppgifter ska utformas och behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras.
  • Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
  • Inom en vårdgivares verksamhet är det personal som deltar i vården av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, som är behörig att ta del av uppgifter om en patient. 

  Vilka personuppgifter får behandlas enligt patientdatalagen?

  Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för:

  • att föra journal och upprätta annan dokumentation vid vård av patienter
  • administration som rör patienter
  • utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten
  • administration som rör verksamheten
  • att framställa statistik om hälso- och sjukvården
  • att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag
    

  Vilka är mina rättigheter enligt patientdatalagen?

  Rätt till insyn

  Du har som patient som utgångspunkt rätt att så snart som möjligt få del av journalhandling och andra uppgifter inom hälso- och sjukvården som rör dig. Detta gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis kan det finnas regler om sekretess och tystnadsplikt som går före vår skyldighet att lämna ut handlingen.

  Rätt till rättelse

  Du som är registrerad har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel endast ändras eller raderas endast under vissa förutsättningar.

  Förstörande av patientjournal

  Vi är som vårdgivare skyldiga enligt lag att föra patientjournal. Journalhandlingar ska sparas i minst tio år. Endast i vissa undantagsfall får uppgifter i en journalhandling raderas eller göras oläsliga. Ansökan om att förstöra journalen görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Förutsättningar för att förstöra en journal är att:

  • godtagbara skäl anförs i ansökan
  • patientjournalen uppenbarligen inte behövs för patientens vård
  • det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

   

  Registerutdrag

  Den som är personuppgiftsansvarig ska se till att du som är registrerad får information om personuppgiftsbehandlingen. Reglerna om information finns i patientdatalagens 6 § samt i artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen. Du har bl.a. rätt att få information om:

  • vem som är personuppgiftsansvarig
  • ändamålet med behandlingen
  • vilka kategorier av uppgifter som behandlas
  • rätten att i vissa fall begära att uppgifter spärras
  • rätten att få information om den direktåtkomst eller elektroniska åtkomst som förekommit.

   

  Om jag inte är nöjd?

  Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till den verksamhet som ansvarat för hanteringen.´Som patient kan du även kontakta Patientnämnden. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att Södersjukhuset har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt

  Kontaktinformation

  Har du frågor om Södersjukhusets hantering av personuppgifter eller frågor om din dina egna personuppgifter, kontakta Södersjukhusets dataskyddsombud via 1177 Vårdguiden, Journalservice, Södersjukhuset

  Om du har frågor av generell karaktär kan du också ringa eller maila oss på: tel 08-616 10 00, e-post GDPR.sodersjukhuset@sll.se.

  Obs! Skicka aldrig personuppgifter via e-post.