Hoppa till huvudinnehållet

Traumavården i Sverige behöver stärkas - nu utbildas instruktörer på Sös

Hur tar vi bäst hand om traumapatienter och hur får vi teamet runt patienten att fungera? Under två dagar har läkare och sjuksköterskor från hela landet utbildats i att leda traumateamutbildningar. Den nationella instruktörsutbildningen hölls nere i Södersjukhusets bergrum och målet är att höja kompetensen kring traumavård i Sverige och på Sös.

Projektet Säker traumavård ska ge enhetlig traumavård i landet

Traumapatienter är svårt skadade patienter som kan ha varit med om en bilolycka, en misshandel, de kan ha skott- eller knivskadats, fallit svårt eller råkat ut för en olycka på arbetsplatsen. När de tas omhand är det väldigt viktigt att teamet runt patienten fungerar. 

- Traumateamet behöver ha en förutbestämd handlingsplan, en tydlig ledare och tydlig arbetsfördelning inom teamet. Varje teammedlem måste veta vad den ska göra och vad de andra gör i varje situation. Men idag har olika sjukhus i Sverige väldigt olika rutiner för traumavård. Och teamets medlemmar har ofta inte möjlighet att träna ihop, säger Christian Åslund, utbildningsledare på Utbildnings- och innovationscenter på Sös.

Så för att säkra ett bra omhändertagande av traumapatienter i hela landet, och öka kompetensen kring traumavård hos vårdens medarbetare, startades 2014 ”Säker Traumavård”. Ett projekt där Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag), 22 professionsföreningar och tre kvalitetsregister ingår.

Inom projektet har bland annat nationella traumalarmskriterier tagits fram. En typ av checklista som ska hjälpa personalen i ambulans och på akuten att hitta de svårast sjuka patienterna och möta upp med rätt anpassat traumateam.

Projektet har också resulterat i två nationella traumautbildningar för vårdpersonal. En där traumateamledare utbildas i det bästa omhändertagandet. Och en instruktörsutbildning där deltagarna får lära sig att hålla utbildningar för traumateam på sitt hemmasjukhus.

Sös bland de första sjukhus att utbilda instruktörer

Alla sjukhus i Sverige ska erbjudas instruktörsutbildningen och Sös är bland de första att köra igång. Under utbildningen får instruktörerna lära sig hur de på bästa sätt utbildar traumateam. Och hur de kan få alla i teamet att bidra med sina kunskaper och färdigheter på bästa sätt.

Utöver att diskutera problemlösning och utmaningar får instruktörerna genomföra traumaövningar ihop.

Kommunikation, ledarskap och samarbete sätts i fokus – en modell från trafikflyget

Christian Åslund är den som initierat utbildningstillfället på Sös.

- Under övningarna använder sig teamet av sin medicinska kunskap men fokus ligger på att träna kommunikation, ledarskap, samarbete, situationsmedvetandet (att skaffa sig och behålla koll på läget) och beslutsfattande. Och hur attityder och mänskliga begränsningar påverkar teamarbetet.

De mjuka värdena som tränas går under benämningen CRM (Crew Resource Management) och utvecklades från början inom trafikflyget. När flygolyckor analyserades med hjälp av data från svarta lådorna såg man att många olyckor inte berodde på tekniska fel på flygplan eller deras system. De berodde heller inte på bristande flygoperativ förmåga eller undermålig teknisk kunskap hos besättningarna. Utan många gånger visade det sig att besättningarna inte hade kunnat prioritera rätt, eller organisera och leda arbetet i cockpit på bästa sätt.

Eftersom vårdteam, som till exempel traumateam, står inför liknande utmaningar i akuta vårdsituationer appliceras nu träningskonceptet även inom vården.

Christian Åslund ser instruktörsutbildningen som ett unikt tillfälle för deltagarna från Sös att samlas och byta erfarenheter med varandra. Och få träna ihop så de kan lära andra.

- Nu är vi ett team på nio instruktörer som ska leda traumateamträningen på Sös. Instruktörerna är uttagna utifrån de kliniker som är på plats i akutrummet när en traumapatient tas omhand. Det är läkare och sjuksköterskor från akuten, anestesin, kirurgen och ortopedkliniken. Alla har de också instruktörsvana sedan tidigare, och har lett andra teamträningsövningar. 

På bilden: Deltagarna från Sös på utbildningen är både läkare och sjuksköterskor från akutmottagningen, anestesin, kirurgen och ortopeden. Funktioner som alla är på plats i akutrummet när en traumapatient tas omhand.

”Det är så mycket roligare på jobbet när arbetet får flow!”

Idag tar Sös till största delen emot mindre traumafall men det som verkar vara ett litet trauma kan ibland visa sig vara ett större trauma när medarbetarna börjar undersöka patienten. Så sjukhuset behöver ha beredskap för både och.

När Sös-medarbetarna på plats i Bergrummet får frågan ”Varför vill du gå utbildningen och vad vill du helst av allt lära dig?” svarar de:

”Jag vill helst lära mig om CRM.”
”Hur jag som teamledare eller en i traumateamet kan bidra till ett bättre klimat där kommunikationen är effektiv, så att problembild och plan blir tydlig för alla i teamet.”
”Få verktyg och tips om hur vi på bästa sätt tränar ett team i att fungera optimalt i en akut situation. En modell att arbeta efter. ”
”Av erfarenhet vet jag hur viktigt det är med välfungerande team, framförallt under tidspress och när mycket står på spel. Jag vill få ytterligare verktyg för att åskådliggöra vad som fungerar bäst i teamarbete. Det är så mycket roligare på jobbet när arbetet får flow!”


Vem bestämmer? Och vem gör vad?

Den största utmaningen med att få till ett bra traumaomhändertagande tycker de just är att få till en tydlighet och en struktur i traumateamets arbete. Att skynda långsamt, att hitta en balans mellan att skyndsamt och systematiskt jobba igenom ett patientfall. Och få till en tydlig kommunikation. ”Det medicinska kanske sitter, men idéerna hur och vem som ska driva teamet framåt skiljer sig åt, vilket ofta leder till rörighet på larmen, och oklarheter vem som egentligen är den medicinskt ansvariga.”

Flera av deltagarna nämner vikten av att träna ihop: ”Svårigheterna i larmsituationer märks ofta i stressiga situationer med svårt sjuka patienter, framförallt där det omhändertagande teamet är stort. Vi behöver träna tillsammans för att bli bättre” ”Det är en stor utmaning att ha personal från olika yrkeskategorier och kompetenser som ska samarbeta effektivt i en stressad situation.”


”Fantastiskt att få lära andra” 

Det roligaste med att vara instruktör tycker flera är känslan de får när de lärt andra något: ”Det är fantastiskt att känna att man har förmedlat något till en grupp eller person, som förhoppningsvis snart appliceras i verkligheten.”

”Det är väldigt givande att vara instruktör, ett väldigt effektivt sätt att bli bättre själv. Roligast är när gruppmedlemmar kommer till insikt och lägger sig till med nya beteenden.”


Kollegorna på Sös börjar utbildas i höst

När instruktörerna nu är utbildade blir nästa steg att de ska lära upp sina kollegor på sjukhuset.

- Vår förhoppning är att vi ska komma igång med regelbundna traumateamövningar på nya akuten under hösten 2020, avslutar Christian Åslund.


Mer information

Mer information om traumautbildningarna hittar du på www.traumateamutbildning.se 

Löfs webbplats kan du läsa mer om projektet Säker traumavård.

Vill du komma i kontakt med Christian Åslund och se vilka utbildningar inom akutsjukvård som Utbildnings- och innovationscenter på Sös erbjuder? Gå in på www.sodersjukhuset.se/uic_kurserakutsjukvard

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös