Hoppa till huvudinnehållet

Kurser och stöd för sjukvårdspersonal

Förutom att ge sjukhusets egna medarbetare kompetensutveckling erbjuder Södersjukhuset en rad utbildningar för vårdpersonal utanför Sös. Kurserna rör akut omhändertagande, till exempel HLR- och traumautbildningar, CEPS-simuleringar och träning i hur bäst jobbar i team och lär ihop, över professionsgränserna.

Dagens akutsjukvård kräver allt mer att medarbetarna kan kommunicera och jobba effektivt ihop i team, olika professioner tillsammans. Även i de mest akuta situationer. Många av Södersjukhusets externa utbildningar som riktar sig till vårdpersonal i Sverige fokuserar också på just det – kommunikation och interprofessionellt teamarbete vid akut omhändertagande av svårt sjuka patienter.

Genom Centrum för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete (C-IPLS) som tillhör Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter har Södersjukhuset också ett regionövergripande uppdrag att stötta och sprida kunskap kring hur olika professioner får större förståelse för varandra och kan lära ihop.

Läs mer om Sös kurser, utbildningar och kunskapscentra i menyn här nedanför. 

 • Amel utgörs av två delar: Amelmottagningen på Södersjukhuset för flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning och Amelprojektet.
  Amelprojektet är en utbildningsinsats med syftet att informera främst hälso- och sjukvårdpersonal, men även andra relevanta yrkesgrupper i Stockholms län om könsstympning.

  Amelprojektet erbjuder:  

  Utbildningsinsatser för vårdpersonal

  Vi erbjuder utbildningsinsatser till hälso- och sjukvårdspersonal för att bättre kunna identifiera, behandla och vägleda patienter som genomgått kvinnlig könsstympning. Vi utbildar även andra relevanta yrkesgrupper från te.x. skolan, sociltjänsten, polisen och rättsväsendet.  

  Patientutbildning

  Genom utbildningsinsatser riktade direkt mot patientgruppen, och deras anhöriga, kan vi hjälpa dem att navigera rätt om de upplever svårigheter eller besvär vilka de tror är kopplade till könsstympning. Utbildningsinsatserna syftar även till att slå hål på de myter som finns kring könsstympningens hälsofrämjande effekter.

  Samverkan

  Utöver våra utbildningsinsatser innebär en stor del av det pågående projektet att skapa nätverk och arbeta förebyggande tillsammans med andra aktörer och delar av samhället. Vi bistår med vår kunskap och erfarenhet när andra landsting/kommuner önskar utveckla sitt omhändertagande. Vi träffar företrädare för patientorganisationer för att hitta utvecklingsmöjligheter. Dessutom möter vi andra företrädare och politiker för att hjälpa till att synliggöra det vårdbehov som vår patientgrupp har men sällan fått tillgodosett.

  Är du nyfiken på AMEL-projektet och vårt arbete? Hör av dig till oss: amelmottagningen.sodersjukhuset@regionstockholm.se 

 • På Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter finns Center för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete, C-IPLS. C-IPLS är Sveriges enda kunskapscenter som stöttar vårdens medarbetare i att utveckla sitt samarbete och lärande över professionsgränserna. Verksamheten är finansierad av Region Stockholm - Personal och utbildning - och riktar sig till samtliga vårdgivare och deras anställda inom regionen.  

  Läs mer här.


 • I olika utbildningar och kurser på Sös kan medarbetare och studenter få träna enligt CEPS-modellen. CEPS är en pedagogisk modell för teamträning och simulering som har utarbetats vid Södersjukhuset och som fått en utbredning i hela Sverige.

  Läs mer om CEPS-kurser vid Södersjukhuset

 • På Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter bedrivs externa utbildningar inom akutsjukvård. Kurserna riktar sig till sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus inom områdena akut omhändertagande och katastrofmedicin. Förutom det existerande kursutbudet kan centret i samråd med kund skapa en utbildning/övning efter önskat behov.

  Kursutbud
  Ta del av Utbildnings- och innovationscenters kurser i akutsjukvård.