Hoppa till huvudinnehållet

Många projekt från Södersjukhuset på Patientsäkerhetsdagen 2024

25 projekt från Södersjukhuset finns med under årets upplaga av Patientsäkerhetsdagen –Region Stockholms största arrangemang med fokus på patientsäkerhet. Ta del av innovativa lösningar och förbättringsarbeten för en tryggare, säkrare vård.

Interprofessionell teamträning

- Hela teamet övar på att hantera hjärtstopp under operation

imagekwlz7.png

På Södersjukhuset är det vanligt att multisjuka patienter genomgår olika kirurgiska ingrepp. Ibland kan oförväntade akuta situationer uppstå under ingreppen till exempel ett hjärtstopp. Trots hög medicinsk- och omvårdnadskompetens är teamet inte alltid helt samtränade för sådana  akuta situationer. För att stärka teamarbetet och patientsäkerheten genomfördes en stor interprofessionell teamträning för 320 medarbetare
på operationsavdelningen. Teamträningen utvärderades mycket positivt av deltagarna och 99 procent uppgav att teamträningen var mycket relevant och givande.

Läs mer om projektet Interprofessionell teamträning.

Fånga passet 

- Reflektion med mål att stärka teamet kring patienten

Fånga passet_1.jpg

För att kunna erbjuda patienten den bästa tänkbara vård behöver teamet runt patienten fungera väl. På kardiologens vårdavdelningar implementerade man därför "Fånga passet". Det innebär att teamet runt patienten reflekterar på ett strukturerat sätt kring dagens pass. Reflektionerna har gett upphov till förbättringar med fokus på såväl patientsäkerhet, arbetsmiljö som vårdbehov.

Läs mer om projektet Fånga passet.


Vårdförlopp hjärtsvikt 

- Implementering av personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för nydebuterad hjärtsvikt

Vårdförlopp hjärtsvikt.jpg

Hjärtsvikt utgör en av Södersjukhusets största patientgrupper men det har tidigare saknats data för den specifika patientgruppen med nydebuterad hjärtsvikt; en patientgrupp som rekommenderas en specifik behandling och åtgärder.

En sjukhusgemensam arbetsgrupp upprättades med representanter
från olika delar av vårdkedjan med fokus på att skapa en mer sammanhållen vårdkedja för patienter med hjärtsvikt.

Under 2023 kunde vi se en ökning av andelen rätt registrerade hjärtsviktspatienter på Södersjukhusen med en ökning för specifika koder som talar för vilket typ av hjärtsvikt patienten drabbats av.

Läs mer om projektet Vårdförlopp hjärtsvikt.

Hälso- och sjukvårdens upplevelser av patientsäkerhet under covid-19-pandemin
Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av patientsäkerhet vid covid-19-pandemin.jpg

Under covid-19-pandemin utmanades vårdpersonalens förmåga att upprätthålla en säker vård. För att få en ökad förståelse av vårdpersonalen erfarenheter av säker vård gjordes intervjuer med vårdpersonalen om deras upplevelser av patientsäkerhetsrisker i det patientnära arbetet.

Läs mer om projektet Hälso- och sjukvårdens upplevelser av patientsäkerhet under covid-19-pandemin.

Från tid till kvalitet på en postoperativ enhet

- Att förbättra smärtlindring med utgångspunkt i patientdelaktighet

Från tid till kvalitet på postopertiv enhet.jpg

Postoperativ vård handlar om stabilisering av vitalparametrar där adekvat smärtlindring är centralt. För att öka förutsättnigarna för patientens delaktighet och individanpassad smärtbehandling infördes smärtskattningsinstrument och flödesschema samt kunskapsspridning om postoperativ smärta på postoperativ enhet. 

Läs mer om projektet Från tid till kvalitet på postoperativ enhet.

 

HLR-samordnare för ökad patientsäkerhet

HLR-samordnare för ökad patientsäkerhet.jpg

Innan HLR-samordnartjänsten tillsattes på kardiologen ansvarade varje avdelning för sin HLR-träning. Instruktörer saknades, det fanns olika hjärtstartare på avdelningarna och det var stor omsättning på
personal vilket skapade oro och osäkerhet vid akuta situationer. En HLR-samordnare tillsattes för att leda instruktörsträffar, utbildningsinsatser och har tillsammans med HLR-ansvarig läkare ett övergripande ansvar att utbildningar kontinuerligt hålls i alla nivåer inom HLR.

Läs mer om projektet HLR-samordnare.

En födande - en barnmorska

En födande - en barnmorska.jpg

När barnmorskor ansvarar för två förlossningar parallellt blir födande lämnade ensamma och de födande rapporterar en upplevelse av otrygghet. Barnmorskors upplevelse av att inte alltid kunna ge en god och säker vård har lett till att barnmorskor lämnat förlossningsvården. För att bryta mönstret testades nya metoder på förlossningen med målet att skapa ett medicinskt säkert och tryggt barnafödande för hela familjen och en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.

Läs mer om projektet En födande - en barnmorska.

Klockan 11-mötet 

- Intensivvårdsläkare ska inte vara ensamma med svåra beslut

Klockan 11-mötet.jpg

Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar innebär svåra beslut om vård och behandling. I dessa beslut behöver man ofta konsultera och diskutera med varandra för att väga in alla aspekter av patientens situation. Läkare har upplevt att de ibland står ensamma med viktiga beslut, vilket kan ha påverkat patientsäkerheten negativt. För att ge läkare möjlighet att diskutera svåra beslut och få stöd i tuffa situationer startades klockan 11-mötet. Resultatet är ökad trygghet och lärande.

Läs mer om projektet Klockan 11-mötet här.

Säker läkemedelsdosering
för intensivvårdspatienter

Säker läkemedelsdosering för intesivvårdspatienter.jpg

Inom intensivvården används potenta läkemedel i infusionspumpar. Många läkemedel doseras efter vikt och intervallen är ofta vida och kan
uppgå till skillnader om tiotals kilo.

Genom ett förbättringsprojekt är det nu möjligt att ge patienterna en exakt dosering.

Läs mer om projektet säker läkemedelsdosering här.

Nationell handlingsplan 

- Ett verktyg för säker vård på Södersjukhuset

Nationell handlingsplan på Södersjukhuset.jpg

Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 ska stärka huvudmännen i arbetet i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Södersjukhuset har under den senaste fyra åren arbetat med att få de grundläggande förutsättningarna för säker vård på plats och att de ska vara robusta och långsiktiga.

Läs mer om projektet Nationell handlingsplan på Södersjukhuset här.

Patientövervakning med NEWS2 på akuten

Patientövervakning med NEWS2 på akuten.jpg

Vårdavvikelser avseende sen upptäckt och åtgärd vid försämring av patientens vitalfunktioner lyftes i akutens lokala patientsäkerhetsråd.

Genom att införa systemet NEWS2 för bedömning av patienternas vitalfunktioner samt involvera medarbetare i nya processer uppmätte akuten färre vådavvikelser.

Läs mer om projektet Patientövervakning med NEWS2 på akuten här.

Omvårdnadsbedömning, omvårdnadsronder och guldspår

- Ett omvårdnadslyft på akuten

Vårdavvikelser gällande bristfällig/utebliven omvårdnad,och långa  vistelsetider för sköra äldre ledde till ett behov att lyfta omvårdnaden samt minska vistelsetid för äldre patienter med stort omvårdnadsbehov.

Genom ett mer strukturerat sätt att arbeta med omvårdnad har akuten förbättrat patientnöjdheten och patientsäkerheten samt ökat
tillfredsställelsen bland personalen.

Läs mer om projektet Omvårdnadsbedömning, omvårdnadsronder och guldspår här.

Trycksårcupen - en cup för färre trycksår

Trycksårscupen.jpg

Forskning visar att 9 av 10 sjukhusförvärvade trycksår går att undvika. En nyckel är att medarbetare kan identifiera riskpatienter samt har kännedom omevidensbaserad prevention. Trycksårscupen tog avstamp i en kortfattad checklista för trycksår som beskrevs utförligt i en digital utbildning.

Tolv avdelningar deltog i Trycksårcupen 2023.  Alla avdelningar hade riskbedömt över 90 procent av patienterna vid ankomst och användning av aktivitetsplaner för trycksår ökade med 70 procent. 

Läs mer om Trycksårscupen här.

Dagbok för intensivvårdspatienter

Dagbok för intensivvårdspatienter.jpg

Forskning visar att en dagbok med tillhörande fotografier är till en stor hjälp för patientens återhämtning efter sin tid på intensiven (IVA). Närstående har också stor hjälp av dagboken för att kunna bearbeta vad som hänt samt i
sitt eventuella sorgearbete. Personalen upplever svårigheter i hur de skall formulera sig i dagboken, det finns även okunskap kring betydelsen
av dagboken. 

Genom intervjuer med personal och patienter är det nu enklare och mer meningsfullt för personalen att skriva i dagboken. 

Läs mer om projektet Dagbok för intensivvårdspatienter här.

Förbättring av strokevården på Södersjukhuset

Södersjukhuset är det största strokemottagnade sjukhuset i Sverige. För att förbättra möjligheterna att ge patienterna god vård i samband med stroke har man genomfört ett förbättringsarbete sedan 2017, med bland annat utbildning, uppföljning och rekrytering av personal. 

Läs mer om projektet Förbättring av strokevården på Södersjukhuset här.

Förstärkt utskrivning på distans för personer med hjärtsvikt

Förstärkt utskrivning på distans.jpg

På kardiologen Södersjukhuset vårdas cirka 900 patienter per år på grund av hjärtsvikt med en medianvårdtid på fyra dagar. De har ofta ett stort behov av vård och omsorg med många olika kontakter inom vården. Under 2021 hade 18 proent av patienterna som vårdades för huvuddiagnosen hjärtsvikt
på kardiologen, en återinskrivning inom 30 dagar.

Genom att ge de här patienterna mer information på telefon eller videosamta,l om exempelvis egenvård, kan man öka livskvaliteten och minska återinskrivning. 

Läs mer om projektet Förstärkt utskrivning på distans för personer med hjärtsvikt här.

Bättre internkommunikation på kardiologen ger förberedda patienter och säkrare hemgångar

Bättre internkommunikation på kardiologen.jpg

Merparten av patienterna skrevs ut efter lunch trots att de var färdigbehandlade. Det gjorde bland annat att patienter på akuten fick vänta onödigt länge på vårdplats. 

Genom ändrade arbetssätt med fokus på kommunikation och effktivare rondarbete har man ökad andelen utskrivningar innan klockan 12:00. 

Läs mer om projektet Bättre internkommunikatoin på kardiologen här.

Organisation cytotoxiska läkemedel

Organisation Cytotoxiska läkemedel.jpg

Utvecklingen av cancervården går snabbt framåt vilket ställer krav att verksamheten utvecklas för att möta dess behov. För att säkerställa en säker och effektiv hantering av cytotoxiska läkemedel samt ett förbättrat nyttjande av klinikens resurser tillsattes en arbetsgrupp på onkologen som skapade ett underlag för en ny organisation. Den nya organisationen har lett till högre kvalitet och ökad patientsäkerhet.

Läs mer om Organisation cytotoxiska läkemedel här.

Hög riskmedvetenhet hos medarbetare genom patientsäkerhetsutbildning för ledare och chefer

Hög riskmedvetenhet genom patientsäkerhetsutbildning.jpg

Chefer och ledare är bärare av organisationskulturen och därför är deras kunskap och förhållningssätt avgörande för att stärka och upprätthålla en hög säkerhet på enheten.

Chefer, omvårdnadsledare och utbildningsansvariga sjuksköterskor på anestesi/intensivvårdsavdelningen genomförde först Socialstyrelsens patientsäkerhetsutbildning och deltog därefter i tvärprofessionella halvdagsseminarium bestående av föreläsning och diskussion om säker vård.

Läs mer om projektet Hög riskmedvetenhet genom patientsäkerhetsutbildning här.

KUP - Södersjukhusets kliniska utvecklingsprogram för undersköterskor och sjuksköterskor

KUP.jpg

Ett interprofessionellt sjukhusövergripande utvecklingsprogram
i syfte att öka patientsäkerhet, kompetensutveckla, skapa nätverk samt öka kvarstannandet. Utvärderingarna visar att medarbetarna i hög grad värdesätter kompetensutveckling.

Läs mer om projektet KUP här.


När är det min tur?

- Trygga och välinformerade patienter och närstående på Söderjukhusets vuxenakut

När är det min tur.jpg

I projektet ”När är det min tur?” har akutens process förtydligats i varje steg för patienten, från att man kommer in tills att man skrivs ut. Projektet är ett samarbete mellan vuxenakuten och Sös Innovation.

Läs mer om projektet När är det min tur? här.

Fler trygga barn på barnakuten

Fler trygga barn på barnakuten.jpg

Projektets syfte var att förbättra patientupplevelsen genom tydligare information om hur det går till på barnakuten. Genom ett system med färgkoder som visar hur många patienter vi har på barnakuten och hur patienterna prioriteras i realtid minskar oro och gör väntetiden lättare att förstå. 

Läs mer om projektet Fler trygga barn på barnakuten här.

Vi ringer dig innan du kommer till oss!

- Strålbehandling vid prostatacancer

Vi ringer dig innan du kommer till oss.jpg

Strålbehandling är en av de vanligaste behandlingarna vid prostatacancer med cirka 2 000 män årligen som genomgår strålbehandling i region Stockholm. Onkologkliniken upplevde att patienterna ofta hade svårt att uppfatta instruktionerna och därmed inte gjort förberedelserna innan strålstart vilket resulterade i avbokningar. Genom att kontakta patienterna via telefon inför besöket har onkologen lyckats nå nära noll om- och avbokningar som beror på brist på förståelse.

Läs mer om projektet Vi ringer dig innan du kommer till oss! här.

Förebygg vårdrelaterade infektionerFörebygg vårdrelaterade infektioner.jpg

Journalgranskning har visat att vårdrelaterade infektioner (VRI) står för 30 procent av Södersjukhusets vårdskador. Samtidigt visar forskning att omkring 30–50 pocent av alla VRI är undvikbara.

En sjukhusövergripande arbetsgrupp har bildats med representanter från avdelning Kvalitet och patientsäkerhet,vårdhygien,verksamhetsrepresentanter från medicinska och opererande specialiteter, samt hälsoprofessionerna. Återkommande utbildningsinsatser, för kontaktläkare och verksamhetsutvecklare, har genomförts med goda resultat.

Läs mer om projektet Förebygg vårdrelaterade infektioner här.

Läs mer om Patientsäkerhetsdagen här. 

Foto: Fotogruppen, Södersjukhuset.